Podpořené projekty

KLIPP (Klima - Prevence - Podpora)

Název příjemce Centrum inkluze o.p.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Cílem projektu je v rámci ověření programu KLIPP na 3 ZŠ Moravskoslezského kraje zajistit nejprve evaluaci škol v oblasti inkluzivního vzdělávání (A2), na výstupy poté navázat…

Action Now

Název příjemce Jihomoravské dobrovolnické centrum z.s. (původně "Plán B", z.s.)
Kraj realizace Jihomoravský
Projektem, který předkládáme, chceme posílit a zlepšit potenciál, který v Brně, potažmo v Jihomoravském kraji, v oblasti dobrovolnictví vidíme. Nabízíme řešení aktuálních problémů…

Young Caritas Advocates

Název příjemce Charita Česká republika
Kraj realizace Praha
Young Caritas Advocates je projekt, který cílí primárně na mladé lidi ve věku 16 - 20 let, kterým chce do září 2023 předat komunikační a advokační dovednosti potřebné pro aktivní…

Tréninkové zaměstnávání: práce a stabilita

Název příjemce Česká asociace streetwork, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Projekt prosazuje financování, podporu a realizaci tréninkového zaměstnávání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - sociálně vyloučené. Metoda TZ je funkční a potřebná, avšak není u…

Praha - město pro život

Název příjemce Centrum pro podporu občanů
Kraj realizace Praha
Projekt se věnuje územnímu rozvoji Prahy, zvýšení jeho transparentnosti, a posílení občanských kapacit v rozhodování. V rámci tématu kombinuje odborné aktivity ve formě potřebných…

InBáze - platforma pro občanskou participaci migrantů

Název příjemce InBáze, z. s.
Kraj realizace Praha
Projekt reaguje na nízkou míru zapojení obyvatel Prahy s migračním původem do veřejného dění (přibližně pětina obyvatel města, která není nijak politicky zastoupená a má omezené…

Podpora participace osob s žitou zkušeností do adiktologických služeb

Název příjemce Společnost Podané ruce o.p.s.
Kraj realizace Jihomoravský
V r. 2020 žilo v ČR cca 45 tisíc osob problémově užívajících drogy (převážně ve věku 25-35 let) žijících v sociálním a zdravotním znevýhodnění. Programy zvyšující kompetence…

Návrat k hodnotově orientované zahraniční politice: Advokační kampaň za zvýšení příspěvků české vlády na rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc, podporu demokracie a lidských práv v zahraničí a na klimafinance pro rozvojový svět

Název příjemce České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS), z.s.
Kraj realizace Praha
ČR v posledních letech snížila příspěvky na rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc a lidskoprávní agendu v zahraničí. Zároveň se stala “černým pasažérem” v oblasti klimatických…

Digitální watchdog II.

Název příjemce Iuridicum Remedium, z. s.
Kraj realizace Praha
Projekt navazuje na projekt Digitální watchdog realizovaný od dubna 2020. Projekt se soustředí na tři klíčová témata digitálních práv (digitální vyloučení, využití umělé…

SPOLU - Podpora rovného přístupu ke vzdělávání

Název příjemce Spolu, z. s.
Kraj realizace Praha
Cílem projektu je umožnit dětem se vzdělávacím znevýhodněním dosáhnout maximálního vzdělávacího potenciálu ve své škole. Zvýšit tak jejich šance na úspěšný, spokojený a především…

Nespoutané řeky pro další generace

Název příjemce Arnika, z.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Kanál Dunaj-Odra-Labe je smutným dědictvím minulých vlád, které ho prosazovaly odborným názorům i obyvatelům navzdory. Ani novou vládou deklarované odstoupení od projektu…

Advokační kampaň "Pátý stupeň"

Název příjemce Asistence, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Současný systém příspěvku na péči pro lidi s postižením je nedostačující. Zejména lidem s těžším postižením příspěvek nepokrývá takový rozsah péče, jaký k plnohodnotnému životu…

AmariZor/Vlastní síla

Název příjemce Slovo 21, z. s.
Kraj realizace Praha
Projekt řeší problém téměř nulové účasti Romů ve veřejném dění a jejich aktivní postavení ve společnosti. http://www.slovo21.cz/extensions/bidaripen-s-odva/870-vysledek-iii …

Na našem hlase záleží: zapojení lidí s trestní minulostí do systémových změn ve vězeňství

Název příjemce RUBIKON Centrum, z.ú.
Kraj realizace Moravskoslezský
Česká republika má 4. nejvyšší míru uvěznění z EU. Recidiva je vysoká: 7 z 10 propuštěných se do vězení vrací. Lidé s trestní minulostí čelí při integraci do společnosti mnoha…

LGBT+ Lives Get Better Together

Název příjemce Prague Pride z.s.
Kraj realizace Praha
Projekt "LGBT+ Lives Get Better Together" se zaměřuje na zmocňování LGBT+ lidí prostřednictvím přímé podpory a rozvoje jejich komunit. Hlavními nástroji pro změnu jsou aktivity v…

PROKLIMA - PRotikorupční Odolnost KLIMatických Agend v ČR pro rok 2022 a roky následující.

Název příjemce Transparency International - Česká republika, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Stamiliardové programy pro zmírnění změny klimatu a adaptaci na její dopady se do ČR přenášejí (nejen z EU), aniž by byla zajištěna jejich protikorupční odolnost. TI ČR proto…

Přihlášení k newsletteru