ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY 

Sociální spravedlnost a inkluze ohrožených skupin

Znevýhodnění v České republice zažíváme na několika úrovních. Panují rozdíly mezi velkými městy a venkovem i rozdíly mezi regiony v možnostech uplatnění na trhu práce, v kvalitě vzdělávání, k přístupu ke zdrojům. Sociální spravedlnost vyzdvihuje principy podpory a solidarity bez ohledu na etnicitu, orientaci či vyznání. Aktivní inkluze znamená umožnit všem lidem být plnohodnotnými členy společnosti. V praxi jde o rovný přístup všech lidí na trh práce, přístup ke kvalitnímu vzdělání, přístup ke službám, které pomáhají aktivně se zapojit. 

V této tematické oblasti budou podpořeny projekty v zaměření:

Kdo jsou znevýhodněné skupiny?

Za znevýhodněnou skupinu považujeme skupinu lidí, u nichž lze aplikovat kritéria pro aktivaci sociálních služeb.

+ Číst více

Advokační a watchdogové aktivity

Posílení advokačních aktivit občanské společnosti a watchdogů

Občanská společnost čelí krizi politických stran a útokům na demokratické hodnoty.  V politické sféře i v procesech veřejné správy se často setkáváme s malým zájmem o potřeby občanů. Je třeba hájit zájmy veřejnosti. Je třeba kvalitně zastávat roli hlídacích psů demokracie (watch-dog) a dát výkonné moci zpětnou vazbu na způsob správy věcí veřejných. Poukazujme na netransparentní a nedůvěryhodné rozhodování zastupitelstva v naší obci či městě, monitorujme činnost politiků a veřejných institucí. Spojme se při hájení veřejných zájmů, zasaďme se o systémovou změnu, sdílejme příklady dobré praxe, ukazujme druhým cestu, jak efektivně hájit svá práva.

Na takto zaměřené aktivity můžete v tematických oblastech Aktivní občanství, Lidská práva, Znevýhodněné skupiny, Genderová rovnost a Klimatická změna žádat o tyto granty:

  • systémové granty (podpořeny byly projekty v celkové výši € 1 883 250)
  • základní granty (podpořeny budou projekty v celkové výši € 1 700 000)
  • akční granty (podpořeny budou projekty pouze v tematických oblastech Aktivní občanství a Klimatická změna a to v celkové výši € 63 000)

Zmocnění znevýhodněných skupin

Podpora znevýhodněných skupin 

Znevýhodněnými skupinami jsou lidé, kteří se odlišují od hlavního společenského proudu. Ti jsou stále snazšími cíli pro nenávistné projevy. Jsou to lidé jiných etnik, uprchlíci, migranti, LGBTQ osoby, sociálně a kulturně vyloučené rodiny, osoby s nižším vzděláním nebo bez příjmů, rodiny žijící na hranici chudoby nebo osoby se zdravotním postižením. Těmto skupinám chybí hlas. Je třeba, aby jej dostali. Je třeba najít mezi nimi ty, kteří by skupiny zastupovali na místní i národní úrovni, kteří  by spolupracoval s veřejnými institucemi, aby dostatečně řešily jejich potřeby. Zapojme členy zranitelných skupin do obhajoby jejich potřeb a potřeb jejich komunit. Pomozme jim začlenit se do společnosti, prozkoumejme jejich aktuální potřeby a podpořme je při navrhování řešení. Sdílejme příklady dobré praxe.

Na takto zaměřené aktivity můžete v této tematické oblasti žádat o tyto granty (toto zaměření grantů je vyhlášeno pouze pro tematickou oblast Znevýhodněné skupiny):

Posílení neziskových organizací

Posílení kapacit a udržitelnosti občanského sektoru

Nedostatečné a nesystémové financování občanského sektoru ochromuje činnost neziskových organizací. Je čím dál těžší soustředit se dostatečně na vlastní rozvoj a udržitelnost. Často nám chybí systémová a efektivní práce s našimi podporovateli. S těmi, kdo by nám pomáhali vysvětlovat a obhajovat význam našich aktivit, ale i hájit principy demokracie. Posilme svoji profesionalitu, budujme kapacity a udržitelnost tak, aby občanská společnost byla jedním ze stabilních pilířů demokracie. Spojme se a budujme sebevědomý sektor.

Na takto zaměřené aktivity můžete v tematických oblastech Aktivní občanství, Lidská práva, Znevýhodněné skupiny, Genderová rovnost a Klimatická změna žádat o tyto granty:

Přihlášení k newsletteru