Řešení stížností

Řešení stížností

Příjemci grantu mají možnost podat proti postupu Nadace OSF/VDV při administraci projektu písemnou stížnost, a to do 15 pracovních dní od okamžiku, kdy se příjemce o tomto postupu prokazatelně dozvěděl písemným vyrozuměním.

Příjemci grantu adresují své stížnosti (námitky) správní radě Nadace OSF. Ta stížnost prošetří do 10 pracovních dní od přijetí stížnosti a informuje příjemce grantu o výsledku a případných přijatých opatřeních (do 5 pracovních dní od prošetření stížnosti). V odůvodněných případech, kdy se jedná o složitější šetření, se doba na prošetření stížnosti prodlužuje o 5 pracovních dní.

V případě, že příjemce není s řešením své stížnosti v prvé instanci spokojen, obrací se na Kancelář finančních mechanismů (KFM), která do 10 pracovních dní od přijetí stížnosti ověří způsob jejího prošetření. KFM obdrží jako podklad informaci o postupu a výsledku řešení stížnosti či případné další materiály týkající se této záležitosti od správní rady Nadace OSF. O výsledku a případných přijatých opatřeních informuje KFM příjemce grantu do 5 pracovních dní od ukončení prověření.

Stížnosti na nesoulad s principy dobré správy implementace programu hlásí příjemce grantu písemně přímo Kanceláři finančních mechanismů.

Přihlášení k newsletteru