Přijímám výzvu

Chcete-li žádat o podporu v rámci programu Active Citizens Fund, doporučujeme prozkoumat informace níže. Co se týče grantových výzev, důležité je zaměření projektů – tedy cíle, které mají projekty naplnit. Tabulka níže je klíčem ke všem grantovým výzvám, které v programu Active Citizens Fund vypisujeme. Granty vypisujeme vždy v jednom či více zaměření a pro organizace, které působí v uvedených tematických oblastech, aby co nejvhodněji a nejefektivněji naplňovaly cíle celého programu a žadatelé se ve výzvách našli.

Tematické oblasti

Pokud jste například organizace působící v oblasti lidských práv, svůj projekt budete směřovat na advokační a watchdogové aktivity, občanské vzdělávání a mediální výchovu anebo si můžete požádat o grant jen na budování kapacit organizace. Informace v tabulce vám dále sděluje, o jaký typ grantu můžete požádat. Každý text vás proklikem přenese na detailnější informace. Kompletní informace k programu, grantovým výzvám a žádostem o grant najdete také v Příručkách pro žadatele a příjemce programu Active Citizens Fund.

Tematické oblasti

Typy grantů

Systémové granty

 • jsou zaměřeny na podporu rozvoje občanského sektoru a posílení jeho role při dosahování udržitelné společenské a systémové změny. Granty podporují vznik dlouhodobé a efektivní spolupráce subjektů s cílem aktivně přispět k pozitivní změně v dané tematické oblasti.
 • Finanční podpora 100 – 250 000 EUR na projekty s délkou 3-4 roky na podporu systémových změn.
 • Výzva byla uzavřena 4. listopadu 2019.

Základní granty

 • jsou určeny především na podporu a stabilizaci středně velkých a menších neziskových organizací, jejich inovativních přístupů, tvorbu nových aktivit či rozvoj. Podpořeny budou zejména projekty, které nabízejí potenciál pro udržitelnost a další šíření dobré praxe.
 • Finanční podpora 8 – 85 000 EUR na projekty s délkou 1-2,5 roku, které reagují na aktuální témata.
 • Výzva byla uzavřena 2. prosince 2019. Další kolo výzvy očekávejte v roce 2021.

Akční granty

 • umožňují organizacím reagovat na aktuální výzvy v daných tematických oblastech a podporují zejména projekty na lokální úrovni, propojování aktérů v regionu či propojování organizací a neformálních iniciativ (grass-root).
 • Finanční podpora 1 – 3 000 EUR. na projekty s délkou 6-12 měsíců, které řeší akutní kauzy či problémy v dané lokalitě nebo podporují participaci místních občanů a účast na veřejném dění.

Matchingové granty

 • podporují vybrané projekty maximálně do výše 50% finančních prostředků, přičemž dalších 50% bude získáno prostřednictvím crowdfundingové kampaně, kterou realizuje příjemce grantu ve spolupráci se zprostředkovatelem grantu. Součástí grantové podpory je vzdělání organizace v metodách komunikace a crowdfundingu, které následně organizace využije k realizaci kampaně, jejíž výnos bude v rámci grantu zdvojnásoben.
 • Do 4 tis. EUR na projekty s délkou 6-12 měsíců na podporu komunikace aktivit veřejnosti prostřednictvím crowdfundingových kampaní.

Granty na bilaterální spolupráci

 • Finanční podpora 1 – 4 000 EUR na krátkodobé a jednorázové aktivity s cílem podpořit spolupráci mezi českými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Aktuální výzvy

Výzva Fondu bilaterální spolupráce

Nadace OSF za konsorcium programu Active Citizens Fund vyhlašuje 5. srpna 2019 výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální projekty v rámci Fondu bilaterální spolupráce.

Grantovou výzvu na druhé kolo základních grantů plánujeme vypsat v roce 2021. Grantové výzvy na matchingové a akční granty vypíšeme v následujících měsících. 

Vše o aktuálně probíhajících výzvách najdete v sekci Aktuální výzvy.

Způsob hodnocení

Hodnocení projektových žádostí reflektuje principy programu – je transparentní a netoleruje žádné projevy korupce. Při formálním i obsahovém hodnocení žádosti nesmí vzniknout střet zájmů hodnotitele a žadatele o grant. Všichni hodnotitelé a členové hodnotící komise jsou vázáni Etickým kodexem, ve kterém deklarují  objektivitu svého hodnocení a vylučují střet zájmů.

Hodnocení probíhá v 5 krocích:

 • 1

  Formální hodnocení. První kontrola, zda žadatelé a žádosti předložené v rámci dané výzvy splňují všechny formální náležitosti – administrativní kritéria a kritéria oprávněnosti.

 • 2

  Expertní hodnocení. Žádosti hodnotí vždy dva odborníci z řad nestranných externích hodnotitelů, přičemž bodový zisk projektu tvoří průměr jejich hodnocení.

 • 3

  Hodnoticí komise. Žádosti, které dosáhnou stanovené minimální bodové hranice, postupují k hodnoticí komisi, která projednává a sestavuje seznam projektů doporučených k podpoře.

 • 4

  Výkonná rada konsorcia. Rada potvrzuje seznam projektů navržených k podpoře.

 • 5

  Schválení seznamu podpořených projektů. Správní rady Nadace OSF a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové – schvalují finální seznam projektů k podpoře – dle odpovědnosti za dané oblasti.

Výkonná rada programu orgán, který zodpovídá za strategii programu Active Citizens Fund, schvaluje externí hodnotitele a členy hodnoticích komisí, rozhoduje o podpoře žádostí o grant, projednává odvolání žadatelů proti výsledkům formální kontroly žádosti či schvaluje zprávy a dokumenty programu.

 

Podrobný popis hodnoticího procesu, včetně kritérií k hodnocení najdete ve všech grantových výzvách a v Příručce pro žadatele programu Active Citizens Fund.

Konsorcium

Přihlášení k newsletteru