Přijímám výzvu

Chcete-li žádat o podporu v rámci programu Active Citizens Fund, doporučujeme prozkoumat informace níže. Co se týče grantových výzev, důležité je zaměření grantů – tedy cíle, které mají projekty naplnit. Cíle máme různé v různých tematických oblastech. A do toho všeho ještě různé typy grantů. Od těch velkých, systémových, až po akční. Tabulka níže je klíčem ke všem grantovým výzvám, které v programu Active Citizens Fund vypisujeme. Bez tabulky bychom byli ztraceni. Informuje totiž o tom, jaké granty vypisujeme. Totiž, ne pro každou oblast máme stejná zaměření.

A pokud vás zajímá, pro koho jsou naše granty, níže najdete podrobnosti o možných žadatelích o finanční podporu i způsobech hodnocení.

Pokud jste například organizace působící v oblasti lidských práv, svůj projekt budete směřovat na advokační a watchdogové aktivity, občanské vzdělávání a mediální výchovu anebo si můžete požádat o grant jen na budování kapacit organizace. Informace v tabulce vám dále sděluje, o jaký typ grantu můžete požádat. Každý text  vás proklikem přenese na detailnější informace. Kompletní informace k programu, grantovým výzvám a žádostem o grant najdete také v Příručce pro žadatele a příjemce programu Active Citizens Fund. 

Systémové granty

 • Systémové  granty jsou zaměřeny na podporu rozvoje občanského sektoru a posílení jeho role při dosahování udržitelné společenské a systémové změny. Granty podporují vznik dlouhodobé a efektivní spolupráce subjektů s cílem aktivně přispět k pozitivní změně v dané tematické oblasti.
 • Finanční podpora 100 – 250 000 EUR na projekty s délkou 3-4 roky na podporu systémových změn.
 • Výzva byla uzavřena 4. listopadu 2019.

Základní granty

 • Základní granty jsou určeny především na podporu a stabilizaci středně velkých a menších neziskových organizací, jejich inovativních přístupů, tvorbu nových aktivit či rozvoj. Podpořeny budou zejména projekty, které nabízejí potenciál pro udržitelnost a další šíření dobré praxe.
 • Finanční podpora 8 – 85 000 EUR na projekty s délkou 1-2,5 roku, které reagují na aktuální témata.
 • Výzva byla uzavřena 2. prosince 2019. Další kolo výzvy očekávejte v roce 2021.

Akční granty

 • Akční granty umožňují organizacím reagovat na aktuální výzvy v daných tematických oblastech a podporují zejména projekty na lokální úrovni, propojování aktérů v regionu či propojování organizací a neformálních iniciativ (grass-root).
 • Finanční podpora 1 – 3 000 EUR. na projekty s délkou 6-12 měsíců, které řeší akutní kauzy či problémy v dané lokalitě nebo podporují participaci místních občanů a účast na veřejném dění.

Matchingové granty

 • Matchingové granty podporují vybrané projekty maximálně do výše 50% finančních prostředků, přičemž dalších 50% bude získáno prostřednictvím crowdfundingové kampaně, kterou realizuje příjemce grantu ve spolupráci se zprostředkovatelem grantu. Součástí grantové podpory je vzdělání organizace v metodách komunikace a crowdfundingu, které následně organizace využije k realizaci kampaně, jejíž výnos bude v rámci grantu zdvojnásoben.
 • Do 4 tis. EUR na projekty s délkou 6-12 měsíců na podporu komunikace aktivit veřejnosti prostřednictvím crowdfundingových kampaní.

Granty na bilaterální spolupráci

 • Finanční podpora 1 – 4 000 EUR na krátkodobé a jednorázové aktivity s cílem podpořit spolupráci mezi českými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Tematické oblasti

Aktuální výzvy

Základní granty: Hledáme nové přístupy a posilujeme neziskové organizace

Jste nezisková organizace z České republiky a rádi byste smysluplně rozvíjeli svou dosavadní činnost nebo naopak představili nové přístupy a aktivity? V naší výzvě k předkládání žádostí o základní granty dáváme příležitost všem organizacím, jejichž projekty budou mít jedno z těchto zaměření: občanská participace, advokační a watchodogové aktivity, zmocnění znevýhodněných skupin, občanské vzdělávání a mediální gramotnost a posílení neziskových organizací.

3. října 2019 vyhlašuje Nadace OSF a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za konsorcium programu Active Citizens Fund výzvu k předkládaní žádostí o základní granty. Základní granty ve výši od 8 000 do 85 000 eur budou rozděleny na 1 – 2,5 leté projekty, které povedou k podpoře aktuálních témat v daných zaměřeních. Výzva je otevřena do 2. prosince 2019, do 12 hodin.

 

 

Výzva Fondu bilaterální spolupráce

Nadace OSF za konsorcium programu Active Citizens Fund, vyhlašuje dne 5. srpna 2019 výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální projekty v rámci Fondu bilaterální spolupráce.

Vše o aktuálně probíhajících výzvách najdete v sekci Aktuální výzvy.

Žadatelé

Oprávněnými žadateli o grant jsou nevládní neziskové organizace, které jsou právnickými osobami na území České republiky. Jedná se o spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy a účelová zařízení církví. Oprávněným žadatelem o grant může být také zájmové sdružení právnických osob, pokud všichni členové sdružení samostatně splňují podmínky oprávněnosti žadatele a jsou nestátními neziskovými organizacemi. Žadatel musí být přímo zodpovědný za realizaci projektu, na který žádá grant, nesmí vystupovat jen jako zprostředkovatel, či získaný grant dále přerozdělovat

Žadatel o systémový a základní grant musí splňovat podmínku alespoň dvouleté aktivní historie v době podání žádosti o grant. Žadatel o akční, matchingový a bilaterální grant musí splňovat podmínku alespoň jednoleté aktivní historie v době podání žádosti o grant. 

Každý příjemce může v rámci celého programu získat maximální podporu ve výši 125 000 eur. Do této částky se započítává schválená podpora ze všech grantových výzev, bez ohledu na to, zda žadatel získal grant jako hlavní realizátor či jako partner projektu. 

Žadatelé i partneři musí respektovat zásady lidské důstojnosti, svobodu, lidská práva a práva menšin, rovnost, demokracii a principy právního státu.  

Partneři projektu 

Oprávněnými partnery projektu jsou soukromé a veřejné subjekty, komerční, nekomerční i nevládní organizace, které jsou právnickými osobami na území / s působností na území České republiky, Norska, Lichtenštejnska, Islandu či další přijímající země EHP a Norských fondů (tj. Bulharsko, Estonsko, Kypr, Litva, Chorvatsko, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Řecko). Partnery dále mohou být jakékoliv neformální organizace, mezinárodní organizace nebo její orgán či agentura.

Partneři projektu mohou, ale nemusí čerpat část grantu. Musí však svými kroky v projektu sledovat stejný cíl a hodnoty. Partnerství nesmí mít formu subdodávek a role partnerů v projektu musí být odůvodněná.

 

Způsob hodnocení

Hodnocení projektových žádostí reflektuje principy programu – je transparentní a netoleruje žádné projevy korupce. Při formálním i obsahovém hodnocení žádosti nesmí vzniknout střet zájmů hodnotitele a žadatele o grant. Všichni hodnotitelé a členové hodnotící komise jsou vázáni Etickým kodexem, ve kterém deklarují  objektivitu svého hodnocení a vylučují střet zájmů.

Hodnocení probíhá v 5 krocích:

 • 1

  Formální hodnocení. První kontrola, zda žadatelé a žádosti předložené v rámci dané výzvy splňují všechny formální náležitosti – administrativní kritéria a kritéria oprávněnosti.

 • 2

  Expertní hodnocení. Žádosti hodnotí vždy dva odborníci z řad nestranných externích hodnotitelů, přičemž bodový zisk projektu tvoří průměr jejich hodnocení.

 • 3

  Hodnoticí komise. Žádosti, které dosáhnou stanovené minimální bodové hranice, postupují k hodnoticí komisi, která projednává a sestavuje seznam projektů doporučených k podpoře.

 • 4

  Výkonná rada konsorcia. Rada potvrzuje seznam projektů navržených k podpoře.

 • 5

  Schválení seznamu podpořených projektů. Správní rady Nadace OSF a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové – schvalují finální seznam projektů k podpoře – dle odpovědnosti za dané oblasti.

Podrobný popis hodnotícího procesu, včetně kritérií k hodnocení najdete ve všech grantových výzvách a v Příručce pro žadatele programu Active Citizens Fund.

Konsorcium

Přihlášení k newsletteru