FAQ

Zde odpovídáme na nejčastější otázky, které dostáváme. Zároveň vám poradíme, kde najdete další či podrobnější informace. Tuto část budeme v průběhu programu na základě vašich dotazů pravidelně aktualizovat.

Potřebujete-li kontaktovat konkrétní osobu, volte dle zaměření grantu, o který žádáte. Kontakty na realizační tým programu naleznete přímo ve výzvě či na stránkách programu, viz Kontakty

GRANTOVÉ MOŽNOSTI

O jaké granty mohu žádat? +

Program poskytuje 5 typů grantů: systémové, základní, matchingové, akční a bilaterální. Tyto granty se liší výší finanční podpory, délkou trvání projektu i počtem vyhlášených výzev, ve kterých lze o grant žádat. Podrobnější popis najdete v části Přijímám výzvu nebo v kap. 1.5 Příručky pro žadatele.

Kolik grantových kol bude vyhlášeno? +

Většina grantových kol programu bude vyhlášena v letech 2019-2021: jedno kolo na systémové granty (2019), dvě kola na základní granty (2019, 2021), jedno kolo na matchingové granty (2021), jedno průběžné kolo na akční granty (od 2020) a průběžná výzva na bilaterální granty (od 2019). Termíny vyhlášení jsou vždy zveřejněny na webu v části: Aktuální výzvy programu.

Jaký je rozdíl mezi tematickou oblastí a zaměřením projektu? +

Program Active Citizens Fund má 5 zaměření (Občanská participace; Advokační a watchdogové aktivity; Zmocnění znevýhodněných skupin; Občanské vzdělávání a mediální gramotnost; Posílení neziskových organizací). Tato zaměření projektů odpovídají definovaným výsledkům (viz Tabulka dopadů), které mají být prostřednictvím podpořených projektů naplňovány. 

Tematická oblast oproti tomu představuje oblast působnosti žadatelské organizace (aktivní občanství, lidská práva, znevýhodněné skupiny, genderová rovnost nebo klimatická změna). V každé výzvě je vždy specifikováno, na která zaměření projektů je vypsána a současně v jakých tematických oblastech by žadatelé měli působit. Podrobněji viz Tematické oblasti a zaměření projektů.

Kolikrát můžeme v programu požádat o grant? +

V rámci všech grantových kol programu (na systémové, základní, matchingové či akční granty) můžete jako žadatel požádat o grant maximálně 3x, přičemž v každém grantovém kole můžete podat pouze jednu žádost. U akčních grantů, za předpokladu splnění podmínky žádat o grant maximálně 3x, může organizace předložit žádost opakovaně, v rámci zvoleného termínu uzávěrky však může předložit pouze jednu žádost o grant (není tedy možné v rámci jedné uzávěrky souběžně žádat o podporu na dva různé projekty). V roli partnera můžete být zapojeni do libovolného počtu projektů. Pro žadatele i partnera však platí finanční limit podpory na jednu organizaci (viz dále). U akčních grantů, za předpokladu splnění podmínky žádat o grant maximálně 3x, může organizace předložit žádost opakovaně, v rámci zvoleného termínu uzávěrky však může předložit pouze jednu žádost o grant (není tedy možné v rámci jedné uzávěrky souběžně žádat o podporu na dva různé projekty)

V rámci Fondu bilaterální spolupráce není počet vámi předložených žádostí o grant omezen, zároveň však nemůže mít organizace z tohoto fondu podpořeny více jak dva bilaterální projekty. 

ZAMĚŘENÍ A OBSAH PROJEKTŮ

Jak zní definice organizace občanské společnosti? +

Za organizace občanské společnosti jsou ve smyslu programu Active Citizens Fund považovány instituce, nevládní organizace a neformální skupiny, které projevují zájmy a vůli občanů a vytvářejí prostor pro dialog mezi občany, státem a byznysem, a které nebyly založeny primárně za účelem zisku (např. vzdělávací instituce, nejrůznější spolky, profesní komory, sociální podniky atd.).

Jak definujete “zapojení lidí do aktivit občanské společnosti” v programovém cíli? Jak máme zapojení měřit a dokládat? +

Zapojení do aktivit projektu předpokládá alespoň minimální projev aktivity (aktivního vstupu nebo jednání konkrétní osoby / skupiny osob), který lze nějakým způsobem evidovat či zaznamenat. Např. se může jednat o účast na diskusi, workshopu, podpis petice, vyjádření k návrhu vyhlášky. Naopak adresáty emailu či letáčku (jako pasivní příjemce informace) nelze vnímat jako lidi aktivně zapojené do aktivit projektu (počty oslovených lidí lze ale případně vykázat v rámci komunikačních cílů projektu). Zapojení se dále liší mírou zapojení cílové skupiny na škále 2-5 (viz tabulka v Příručce pro žadatele).

Počet lidí zapojených do aktivit projektu je nutné doložit prostřednictvím “Zdrojů ověření”, viz Tabulka dopadů – uvedené zdroje lze rozšířit dle vlastního uvážení a s ohledem na povahu aktivit, kterými budete programový cíl naplňovat. Do programového cíle nemohou být započítáni zaměstnanci žadatele ani zaměstnanci jeho projektových partnerů (jedinou výjimkou jsou projekty podpořené základním grantem ve výsledku 5).

Jak zní definice veřejné instituce? +

U definice veřejné instituce vycházíme ze stanoviska Ústavního soudu, který charakterizuje veřejné instituce dle těchto kritérií:

a) způsob vzniku (zániku) instituce (nevznikla-li instituce soukromoprávním úkonem, jedná se o instituci veřejnou),

b) hledisko osoby zřizovatele (je-li zřizovatelem instituce stát, jedná se o veřejnou  instituci),

c) subjekt vytvářející jednotlivé orgány instituce (pokud dochází k vytvoření orgánů instituce státem, jedná se o veřejnou instituci),

d) existence či neexistence státního dohledu nad činností instituce (pokud existuje státní dohled nad institucí, jedná se o veřejnou instituci) a 

e) veřejný nebo soukromý účel instituce (vznikla-li instituce za veřejným účelem, jedná se o veřejnou instituci); 

Prostřednictvím těchto kritérií je pak nutno zkoumanou instituci posuzovat a podle výsledku dojít k závěru o její veřejné či soukromé povaze.

Co znamenají povinné kategorie ve zdrojích ověření? Pokud je zde např. uvedeno “Zaměření na organizace pracující s Romy”, znamená to, že musí být projekt zaměřen pouze na romské organizace? +

Povinné kategorie ve zdrojích ověření reflektují priority programu. Záběr projektu může být mnohem širší (tj. lze navazovat partnerství s různými organizacemi, ať již včetně nebo bez organizací pracujících s Romy), plnění povinných kategorií pak příjemce vykáže v projektu dle skutečnosti.

Jak v programu Active Citizens Fund definujete znevýhodněné skupiny? +

Za znevýhodněnou skupinu považujeme skupinu lidí, u nichž lze aplikovat kritéria pro aktivaci sociálních služeb, zejména když jsou ohrožena práva občana (lidská práva), když se občan nachází ve hmotné či jiné existenční nouzi a není schopen zabezpečit své potřeby vlastními silami, či je znevýhodněn při uspokojování svých (pro ostatní běžných) potřeb (nebo) žije ve stavu sociálního vyloučení. Může se stát, že některá skupina není obecně znevýhodněnou (např. senioři, ženy), ale stává se znevýhodněnou až v určitém kontextu (např. senioři jako oběti domácího násilí, ženy samoživitelky). V těchto situacích musí být žadatel schopen v projektové žádosti srozumitelně vysvětlit a zdůvodnit, proč je cílová skupina daného projektu z pohledu žadatele/projektu znevýhodněná a jak projekt podpoří zmocnění dané skupiny.

Jsou zdroje ověření a jejich povinné kategorie uvedené v Tabulce dopadů ultimativní nebo je možné přidat další? +

Ve zdrojích ověření jsou uvedeny příklady, kterými bude příjemci dokládat plnění ukazatelů. Dle potřeby/ typu aktivit je může žadatel/příjemce doplnit o další vlastní zdroje. 

Povinné kategorie ve zdrojích ověření pak reflektují důležité cíle programu. Ačkoliv může být projekt zacílen šířeji, kategorie uvedené v Tabulce dopadů musí sledovat a doložit každý podpořený projekt (i v případě, že by hodnota byla nulová). I tyto kategorie je možné si dle povahy projektu rozšířit (například práce s cílovou skupinou ve věku mladší než 15 let).

Jak máme monitorovat etnicitu účastníků aktivit projektu? +

Způsob sledování etnicity navrhuje žadatel s ohledem na konkrétní aktivity projektu. V některých případech lze použít kvalifikovaný odhad.

SPECIFIKA GRANTŮ

Jsou pobočné spolky organizace Junák - český skaut, z.s. oprávněny žádat v programu Active Citizens Fund? +

Všechny pobočné spolky, které zřizuje organizace Junák – český skaut, z.s., jsou samostatnými právnickými osobami. Pobočné spolky mají vlastní organizační strukturu včetně statutárního zástupce. Pobočné spolky jsou rovněž majetkově a ekonomicky oddělené jak od hlavního spolku, tak od sebe navzájem, tzn. že zde neexistují ekonomické a právní vazby mezi pobočnými spolky organizace Junák – český skaut a jeho dalším pobočným spolkem Skautským institutem, z.s. (který je zároveň členem konsorcia programu Active Citizens Fund). 

Z uvedeného vyplývá, že pobočné spolky organizace Junák – český skaut (vyjma Skautského institutu) jsou oprávněnými žadateli o grant. Současně platí, že se Skautský institut v případě podání projektu jiným pobočným spolkem organizace Junák – český skaut nezúčastní hodnocení tohoto projektu (s ohledem na maximální možné vyloučení střetu zájmů z důvodu stejného zřizovatele).

Vztahuje se na partnery projektu podmínka dvouleté existence? / Je třeba u partnerů dokládat registraci? +

Ne. Podmínka dvouleté existence platí pouze pro žadatele o systémové a základní granty.  

Registraci partnerů projektu je nutné doložit v souladu s kontrolním listem k předkládání žádostí, který je vždy uveden a platný pro danou výzvu. U základních grantů tedy dokládáte registraci jak u finančních, tak u nefinančních partnerů projektu. V případě systémových grantů je povinné doložit registraci pouze u finančních partnerů, přesto je doporučeno doložit registraci i u nefinančních partnerů.

Jak definujete méně zkušené organizace? +

Pro určení méně zkušených organizací jsme na základě našich dlouholetých zkušeností nastavili několik orientačních kritérií, dle kterých může každá organizace vyhodnotit, zda-li do této kategorie spadá. Kritéria najdete v tomto formuláři. Organizaci považujeme za méně zkušenou, pokud odpoví alespoň třikrát “ano” na otázky uvedené ve formuláři.

Je partnerství bodově zvýhodněno při hodnocení žádosti? +

Při hodnocení projektu se bere v potaz, zda máte promyšleno, s kým a jak budete na projektu spolupracovat, abyste dosáhli většího efektu a lepších výsledků projektu. Tato spolupráce může mít různé formy: oficiální partnerství v projektu (s finanční či nefinanční účastí), spolupráce s neformální skupinou či neformální spolupráce a součinnost s dalšími subjekty (místní samosprávou, dalším spolkem apod.). Kritériem při hodnocení žádosti je pak to, zda je navrhované partnerství či spolupráce smysluplná a pro projekt přínosná. 

Můžeme žádat o grant? +

Ano, pokud splňujete následující podmínky:

 1. jste nevládní nezisková organizace registrovaná na území České republiky jako spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fond, zájmové sdružení právnických osob nebo účelové zařízení církví. 
 2. od registrace vaší organizace uplynuly minimálně dva roky (pokud chcete žádat o systémový či základní grant), případně jeden rok (pokud chcete žádat o akční, matchingový či bilaterální grant);
 3. působíte v jedné z tematických oblastí programu (aktivní občanství, lidská práva, znevýhodněné skupiny, genderová rovnost a klimatická změna).

Náboženské organizace (vyjma účelových zařízení církví), politické strany, sociální partneři nebo sdružení rozdělující zisk (včetně obchodních komor a profesních organizací, jejichž cílem je prohloubení specifických zájmů výhradně jejich členů), nejsou považovány za nevládní neziskové organizace. Podrobněji k oprávněnosti žadatele viz kap. 2.1 Příručky pro žadatele.

Jak definujete mezinárodní organizace?  +

Mezinárodní organizace (či subjekty nebo jejich agentury) jsou organizace s mezinárodním členstvím, mezinárodním rozsahem nebo působností. Jedná se o mezivládní organizace založené mezinárodní smlouvou jako trvalé společenství alespoň tří států, které má vlastní orgány a neustále usiluje o dosažení cíle, kvůli němuž bylo založeno; taková organizace má také mezinárodní subjektivitu, odvozenou od zakládajících států. Jedná se rovněž o mezinárodní nevládní organizace, které působí v mezinárodním měřítku (např. Mezinárodní Výbor Červeného kříže, nebo Lékaři bez hranic). 

V programu Active Citizens Fund jsou oprávněnými partnery mezinárodní organizace s působností, či registrací na území ČR, dárcovských zemí či na území přijímajících zemí podporovaných z Fondů EHP a Norska 2014-2021.

Platí bodové zvýhodnění u partnerů, kteří jsou registrováni ve strukturálně postižených regionech? +

Nikoliv. Bodové zvýhodnění ve výši 5 bodů (10 bodů u akčních a matchingových grantů) získají pouze žadatelské organizace, které jsou v těchto regionech registrovány.

Jak zvolit začátek a konec realizace projektu? +

Data zahájení a ukončení projektu jsou stanovena v grantové výzvě, tato data musí žadatel o grant respektovat. Pokud je ve výzvě uvedeno několik možností začátku a konce realizace projektu, žadatel se musí držet těchto variant bez možnosti posunutí začátku či konce projektu (například na první/poslední pracovní den v měsíci). U akčních grantů je nejpozdější možný začátek projektů stanoven na 1. 9. 2023. Současně musí žadatel dodržet stanovený počet měsíců na realizaci projektu. U matching grantů délka trvání projektu je 6–12 měsíců. Začátek projektu je možné si zvolit v období od 1. 6. 2021 do 1. 10. 2021, nejpozdější termín konce realizaci projektu – 30. 9. 2022. Doporučená délka projektu je 12 měsíců, aby měl příjemce grantu dostatek času na přípravu a realizaci dárcovské kampaně a následnou realizaci projektu/aktivity, na kterou díky kampani a grantu získal peníze. Termín realizace dárcovské kampaně má být stanoven v rámci podpořeného projektu.

Můžeme ve výzvě na akční granty se zaměřením na Posílení neziskových organizací žádat o grant na IT vybavení organizace? +

Oprávněným nákladem primárně není IT vybavení. Cílem výzvy je umožnit neziskovým organizacím rozvoj znalostí a dovedností pro používání digitálních technologií a širší využívání digitálních nástrojů pro vlastní činnost a chod organizace. Náklady projektu musí reflektovat smysl výzvy (toto musí být patrné z žádosti), tj. přispět k tomu, aby organizace:

 1. cíleně a efektivněji používaly digitální nástroje pro svou práci, organizaci aktivit, poskytování služeb, komunikaci s cílovými skupinami apod.
 2. více využívaly technologie pro nabídku svých služeb (tzv. civic tech), které umožní širší participaci zejména zástupcům znevýhodněných skupin a umožní lepší dostupnost služeb/aktivit/úřadů pro všechny cílové skupiny
 3. více využívaly technologie jako nástroje pro aktivní občanství (tzv. civic tech), které umožní širší zapojení lidí do fungování a rozhodování na úrovni obce/města/státu, usnadní komunikaci občanů se zastupiteli, zlepší dostupnost úřadů apod.
Hodí se akční granty pro naši činnost, můžeme žádat o grant? +

Primárně se orientujte v Tabulce dopadů, kterou najdete v každé výzvě – pokud jste schopni si pro projekt vybrat z uvedených ukazatelů, váš projekt je pro výzvu vhodný. Ukazatele vám také napoví, do jakého zaměření se přihlásit, pokud například váháte mezi dvěma zaměřeními. Poté si můžeme domluvit individuální konzultace a více rozebrat váš případ, ale je třeba mít jasnější představu o tom, co chcete v projektu dělat.

Musíme existovat méně než 5 let? Objevuje se to v sekci D žádosti o akční grant v zaměření 1, 2 a 3 - dotazník na identifikaci méně zkušených organizací? +

Určitě to není nutné. Dotazník je set 10 otázek, kde musíte alespoň na 4 z nich odpovědět ANO. Tato konkrétní otázka tak nemusí být ve vašem případě splněna.

FINANČNÍ PODMÍNKY

Co znamená finanční limit na organizaci? / Jak a kdy budete posuzovat finanční limit na jednu organizaci? +

Jako žadatel nebo partner projektu může vaše organizace z programu čerpat maximálně 125 000 eur (v součtu za všechny poskytnuté granty z programu, do tohoto limitu se nezapočítávají pouze granty na bilaterální projekty). Výjimku z tohoto finančního limitu mají pouze organizace, které se staly příjemcem systémového grantu. V tom případě může finanční podpora jedné organizace coby žadatele (a následně příjemce grantu) dosáhnout až 250 tisíc eur. (Tento max. limit 250 tis eur však nelze sčítat v případě, kdy by jedna organizace byla žadatelem a současně finančním partnerem v systémových grantech). Další vysvětlení najdete v kap. 1.6 Příručky pro žadatele. 

Kolik musíme spolufinancovat? +

Částka, kterou musíte do projektu přispět z jiných zdrojů (tzv. spolufinancování), se odvíjí od maximální výše grantu, kterou může být váš projekt podpořen. V případě systémových a základních grantů tvoří spolufinancování min. 5% z celkového rozpočtu projektu (grant tvoří až 95%). Akční granty a granty z Fondu bilaterální spolupráce mohou tvořit až 100% celkového rozpočtu a spolufinancování není vyžadováno.

Zároveň je však možné “nahradit” část povinného spolufinancování formou nefinančního plnění, konkrétně dobrovolnickou prací – v případě systémových a základních grantů lze tímto způsobem uhradit až polovinu spolufinancování.

U matchingového grantu musí žadatel/příjemce zajistit skrze crowdfundingovou kampaň minimálně 50% z celkového rozpočtu. 

Podrobněji v kapitole 3.3.3 Příručky pro žadatele. 

Lze z grantu hradit náklady na mzdy? +

Ano, náklady na mzdy jsou oprávněnými výdaji projektu, pokud splňují podmínky uvedené v kapitole 2.4. Způsobilost výdajů Příručky pro žadatele. V rozpočtu patří do kategorie osobních nákladů. Jejich výše musí být přiměřená a v souladu se mzdovou politikou organizace.

Je možné získané finanční prostředky dále přerozdělovat (poskytovat granty dalším organizacím)? +

Ne, tzv. regrantování není možné.

Je stanovena maximální výše spolufinancování? +

Grant udělený v programu Active Citizens Fund musí tvořit minimálně 60% celkových nákladů podpořeného projektu.

+
Můžeme z grantu hradit práci komunitních pracovníků? +

Z přiděleného grantu nelze hradit sociální služby ani mzdové náklady komunitního pracovníka, pokud se nejedná o nezbytnou součást aktivit, které naplňují cíle projektu a přispívají k některému výstupu daného zaměření (Zmocnění znevýhodněných skupin).

Dle čeho máme stanovovat výši osobních nákladů?  +

Do osobních nákladů lze zahrnout pouze osoby přímo zapojené do realizace projektu. Výše odměny osob zapojených do projektu musí odpovídat mzdám obvyklým v dané organizaci, či kraji. Maximální podíl osobních nákladů na celkovém rozpočtu projektu není stanoven, osobní náklady (resp. počet úvazků na projektu) by však měly být přiměřené, hospodárné a efektivní s ohledem na předkládaný projekt. 

 

Při plánování osobních nákladů na projektu je třeba zvážit také udržitelnost projektu. Výsledky projektu by měly být udržitelné i po ukončení projektu a jeho financování z programu Active Citizens Fund.

Lze z grantu pokrýt náklady na přípravu dárcovské kampaně v rámci matchingových grantů? +

Z rozpočtu lze pokrýt náklady na přípravu a realizaci kampaně (přípravu videa, promo materiálu nebo aktivity, které jsou určené přímo na propagaci kampaně atd.). Podpořené organizace také získají z programu společně s matchingovým grantem zdarma úvodní workshop a konzultace na přípravu kampaně. Příjemce grantu je při realizaci projektu povinen dodržovat principy způsobilosti výdajů (viz kapitola 2.4 Způsobilost výdajů v Příručce pro žadatele).

Jaký kurz je platný pro zpracování žádosti matchingových grantů? +

Pro zpracování rozpočtu v žádosti o grant je stanoven fixní kurz České národní banky (dle prvního dne v měsíci vyhlášení výzvy), tj. 25,970 CZK/EUR.

Jsou náklady na dobrovolníky způsobilými náklady? +

Ano, náklady na dobrovolníky např. školení, pomůcky, atd. jsou způsobilé a přímé náklady projektu.

Můžete poskytnout příklady nepřímých nákladů? +

U nepřímých nákladů se typicky jedná o sdílené náklady napříč organizací (tj. není prokazatelná vazba na aktivity projektu, ale vznikají v souvislosti s chodem organizace) – tzn. například kurzové ztráty, účetní služby, kancelářské potřeby, nájem, atd. – pro případný audit musí být interně stanovený klíč, jak tyto náklady sdílíte napříč mezi všemi projekty organizace.

Můžeme zahrnout do nákladů projektu i odměny pro dárce, které jsou např. na některých dárcovských portálech běžnou nabídkou? +

Náklady vzniklé formou závazku jako odměny pro dárce nejsou způsobilým nákladem projektu.

Jak se bude postupovat, když získáme v rámci dárcovské kampaně více financí, než bylo původně v plánu? +

V případě, že příjemce během kampaně shromáždí částku nad rámec schváleného rozpočtu, pro potřeby podpořeného projektu a vyúčtování se bude vycházet pouze z původní plánované částky a poměrné částce grantu, kterou se původní částka kampaně zdvojnásobí. Příjemce částku vybranou nad rámec schváleného rozpočtu použije dle vlastního rozhodnutí a tato částka již nevstupuje do vyúčtování projektu.

Rozpočet projektu má být pouze na částku grantu? +

Ne. Rozpočet projektu obsahuje jak náklady, které budou hrazeny z výnosu kampaně, tak náklady hrazené z matchingového grantu.

Když nebudeme v rámci kampaně úspěšní dle našeho očekávání, ale přesto se nám podaří získat alespoň 1000 eur, můžeme projekt realizovat alespoň z části? +

Ano, my vám skutečně vybranou částku (vyšší než 1 000 eur) zdvojnásobíme a projekt můžete realizovat pouze částečně, bude-li to i v takovém případě dávat smysl. Bude pak záležet na vás, jaké náklady z celkového schváleného rozpočtu zrealizujete.

Můžeme hradit z projektu i náklady, které nám vzniknou před termínem realizace projektu, když souvisí prokazatelně s jeho realizací? +

Způsobilost nákladů projektu z časového hlediska je vázána s termínem realizace projektu. Není tudíž možné vyúčtovat náklady vzniklé mimo období realizace projektu.

Může pro nás neúspěch v kampani mít negativní finanční dopad? +

Pokud budete realizovat některé náklady projektu na počátku, kdy nebude ještě zřejmé, zda se vám podaří získat minimální částku, kterou vám zdvojnásobíme, tak jdou v případě neúspěchu vynaložené náklady k tíži vaší organizace. Doporučujeme plánovat realizaci nákladů až na dobu, kdy budete mít jistotu úspěchu (po ukončení dárcovské kampaně).

V případě, že žadatel na projekt potřebuje získat např. 300 000 Kč, je možné získat od dárcovské kampaně 200 000 Kč a max. výši grantu 100 000 Kč? Nebo to musí být 50 na 50, takže maximální cíl projektu může být pouze 200 000 Kč a ne víc? +

Smyslem matchingového grantu je zdvojnásobit částku vybranou v dárcovské kampani, tzn. že grant tvoří 50% z celkového rozpočtu. V rámci matchingových grantů zdvojnásobíme částku vybranou od dárců v rámci kampaně, a to v rozmezí od 1 000 do 4 000 eur na jeden projekt/kampaň. Příspěvek je 1:1, tedy pokud plánujete vybrat 4 000 eur a podaří se to, dostanete další 4 000 eur od nás = 8000 eur celková částka projektu. V případě, že se v kampani podaří vybrat částku nad rámec schváleného rozpočtu, tak ji sice nezmatchujeme, ale není to problém, spíš výhoda pro Vás, jelikož bude na Vašem rozhodnutí, kam tyto prostředky v rámci projektu alokujete. 

Můžeme projekt spolufinancovat i z jiných zdrojů než je matchingový grant? +

Jako spolufinancování může být použita pouze částka vybraná v rámci dárcovské kampaně a v rámci projektu nelze dofinancovat projekt od jiného donora. 

UZÁVĚRKA / ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTI

Je možné k žádosti přikládat nepovinné přílohy? +

Není. Hodnotitelé se při hodnocení žádosti řídí výhradně informacemi uvedenými v žádosti a povinných přílohách, na jiné dokumenty, tedy i nepovinné přílohy, nebude brán zřetel.

Co můžeme udělat, abychom předešli technickým problémům v Grantysu?  +
 • registrujte se v Grantysu několik dní před uzávěrkou, abyste měli dost času se v systému zorientovat; 
 • při vkládání textu do jednotlivých polí v Grantysu je vždy ukládejte průběžně a po menších celcích (např. jen několik polí najednou); 
 • nenahrávejte příliš velké soubory (videa ap.) do příloh, pouze povinné přílohy;
 • ujistěte se, že jste si stáhli přílohy v odpovídajícím a aktuálním formátu pro danou výzvu.
 • projděte si tipy pro odevzdání žádosti, které najdete u popisu zveřejněné výzvy na základní granty v Grantysu
Stáhli jsme si formulář rozpočtu a nefunguje nám. Co s tím?  +

Formulář rozpočtu pro základní granty je plně funkční ve verzích Microsoft Windows 2013 až 2019, na nichž je také otestován. Naopak, některé funkce rozpočtu nefungují v systému iOS. V případě jakýchkoliv potíží doporučujeme zkontrolovat nastavení vašeho systému. Nastavení naleznete v Možnosti/ Centrum zabezpečení/ Nastavení centra zabezpečení/ Nastavení maker a zde doporučujeme mít označenou variantu „Zakázat všechna makra s oznámením“. Při tomto nastavení maker budete pouze při prvním spuštění po uložení Rozpočtu do vašeho počítače vyzvání na horní liště k Povolení úprav a Povolení obsahu. Obě varianty potvrďte.

V případě akčních a matchingových grantů žadatel rozpočet vyplňuje přímo v systému Grantys.

Co bude následovat po uzávěrce grantové výzvy?  +

Po uzávěrce na podání žádostí provádíme formální kontrolu došlých žádostí. Kdykoliv od uzávěrky, nejpozději však do 10 pracovních dní po uzávěrce, vám dáme vědět, zda-li od vás požadujeme doplnění nebo jste ne/prošli formální kontrolou.

Upozornění přijde jako notifikace ze systému Grantys, kontrolujte si proto raději i složku se spamy a pravidelně sledujte email, který jste v žádosti uvedli.

Konsorcium

Přihlášení k newsletteru