Akční granty – přijměte výzvu, změňte společnost!

Prostřednictvím Akčních grantů podporujeme menší iniciativy a jednorázové lokální akce, které rozvíjí uvědomělou společnost a aktivní občanství a pomáhají znevýhodněným skupinám najít jejich hlas.

Komu jsou Akční granty určeny?

O Akční granty mohou žádat méně zkušené a malé neziskové organizace s lokální působností, které jsou registrovány na území České republiky minimálně jeden rok. Nejste si jistí, zda splňujete potřebné podmínky? Zodpovězte na níže uvedené otázky – pokud jste uvedli alespoň čtyřikrát ano, pak jsou Akční granty šité na míru potřebám vaší organizace! 

 

Inspirujte se příběhem spolku Aliterra – příjemcem Akčního grantu!

Kdy mohu žádost o Akční grant podat?

Výzva k Akčním grantům je průběžná, to znamená, že uzávěrka se opakuje každé čtvrtletí až do 31. 12. 2022. Jaké jsou nejbližší termíny pro podání žádosti?

  • do 31. prosince 2022

V jakých zaměřeních mohu o Akční grant žádat?

Aktuálně můžete žádat o Akční granty v jednom ze tří zaměření. Nepodceňujte jeho volbu! Pokud si nejste jistí, kam váš projekt zařadit, rádi vám poradíme. 

O jakou částku mohu v rámci Akčních grantů žádat?

Každý žadatel má nárok požadovat částku v rozmezí od 1 000 eur do 3 000 eur

Musí být v žádosti o Akční grant stanovená délka projektu?

Ano. Každý projekt musí splňovat minimální délku jednoho měsíce a nesmí trvat déle než dvanáct měsíců. Projekty je možné realizovat nejpozději do 30. 4. 2024.

Co musím udělat pro získání Akčního grantu?

 

1. Pozorně si přečtěte výzvu a příručku pro žadatele 

Výzva

Příručka

2. Ujistěte se, že splňujete všechny podmínky a jste oprávněným žadatelem

3. Registrujte se v systému Grantys, zvolte příslušnou výzvu a vyplňte žádost

Připravujete projekt v zaměřeních Občanská participace či Advokační a watchdogové aktivity? Svou žádost podejte v Grantysu Nadace OSF:

Grantys Nadace OSF

Připravujete projekt v zaměření Zmocnění znevýhodněných skupin? Svou žádost podejte v Grantysu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (dále VDV):

Grantys VDV

4. Pečlivě si připravte plán dopadů a podrobný rozpočet

Tip! Žádost a plán dopadů si můžete připravit v offline režimu. Nezapomeňte pak vše nahrát do systému Grantys!

Můžeme využít Akční granty na pomoc Ukrajině?

Ano. Akční granty lze využít na pomoc lidem z Ukrajiny, kteří uprchli před válkou do České republiky. O podporu je možné žádat v zaměření Občanská participace, Advokační a watchdogové aktivity i Zmocnění znevýhodněných skupin. Žadatelská organizace musí splňovat základní podmínky výzvy a záměr projektu musí zohledňovat oprávněné a nezpůsobilé náklady. Podrobnou nápovědu najdete v sekci často kladených dotazů (FAQ), případně můžete využít individuálních konzultací.

Využijte možnost konzultací – rádi vám poradíme!

Uvítáme Vaši zpětnou vazbu k povědomí o akčních grantech!

Odpovědi na časté dotazy, rady a tipy

Můžeme využít akční grant na projekt, kterým chceme pomoct uprchlíkům z Ukrajiny? +

Akční granty jsou určeny pro méně zkušené organizace, které působí lokálně (žádost obsahuje dotazník, zda je vaše organizace méně zkušená – musíte odpovědět minimálně 4x ANO, abyste byli oprávněným žadatelem o grant). Aktuálně můžete podat žádost o akční grant ve 3 zaměřeních programu. Pokud chcete Vaším projektem pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny, musíte promyslet, v jakém zaměření Váš projekt podáte. Zaměření volíte dle plánovaných aktivit a cíle, čeho chcete dosáhnout. Ve zvoleném zaměření musí totiž Váš projekt naplňovat předem dané projektové ukazatele a zároveň smysl daného zaměření dle výzvy.

Jaké zaměření a ukazatele je třeba zvolit v žádosti na podporu uprchlíkům z Ukrajiny? +

Uvádíme pro inspiraci konkrétní příklady aktivit pomoci uprchlíkům, které by mohly zapadat do jednotlivých zaměření i s uvedením konkrétních naplněných Výstupů a Ukazatelů, které by mohly naplňovat. Uvedené příklady jsou ilustrativní, případná podpora konkrétních projektů vždy záleží na kvalitě podané žádosti!

1) zaměření Občanská participace

Zapojujete dobrovolníky do pomoci uprchlíkům? Podporujete občany v organizování akcí na pomoc uprchlíkům? 

Projektem naplníte programový ukazatel Počet lidí zapojených do aktivit občanské společnosti (vykážete občany, zapojené do pomoci uprchlíkům).

Svým projektem dále naplníte Ukazatel výsledku V1.2 Počet lidí se zvýšeným povědomím, jak se zapojit do občanských aktivit a co jsou demokratické principy a hodnoty (zde budete vykazovat zapojené dobrovolníky). Dále projektem naplníte Výstup 1.2 Občané jsou zapojeni do aktivit občanské společnosti (zde opět vykážete zapojené dobrovolníky) a Ukazatel 1.2.1 Počet organizací občanské společnosti, které zapojují občany do komunitních nebo občanských aktivit (u tohoto ukazatele vykazujete Vaši organizaci).

Zapojujete občany do jednání lokálního zastupitelstva, aby poskytlo cílenou podporu uprchlíkům? 

Projektem naplníte programový ukazatel Počet lidí zapojených do aktivit občanské společnosti (vykážete občany, zapojené do jednání zastupitelstva).

Svým projektem dále naplníte Ukazatel výsledku V1.2 Počet lidí se zvýšeným povědomím, jak se zapojit do občanských aktivit a co jsou demokratické principy a hodnoty (zde budete vykazovat zapojené občany). Dále naplníte Výstup 1.1 Občané jsou zapojeni do rozhodovacích procesů na národní i lokální úrovni (pro akční granty je relevantní lokální úroveň) a Ukazatel 1.1.1 Počet organizací občanské společnosti, které přispívají k zapojování občanů do rozhodovacích procesů  (u tohoto ukazatele vykazujete Vaši organizaci).

2) zaměření Advokační a watchdogové aktivity

Oslovujete zastupitele města, se kterým jste doposud nespolupracovali a snažíte se je přesvědčit o nutnosti poskytnout konkrétní pomoc pro uprchlíky na lokální úrovni? Snažíte se do své advokační kampaně zapojit co nejvíce občanů, aby byl tlak na zastupitele co největší?

Projektem naplníte programový ukazatel Počet lidí zapojených do aktivit občanské společnosti (vykážete občany, zapojené do jednání se zastupiteli/ advokační kampaně).

Svým projektem dále naplníte Ukazatel výsledku V2.3 Počet veřejných institucí nově zapojených do dialogu s organizacemi občanské společnosti (sem započítáváte zapojené město). Dále naplníte Výstup 2.3 Jsou realizovány advokační kampaně a Ukazatel 2.3.2 Počet organizací občanské společnosti zapojených do advokační práce (u tohoto ukazatele vykazujete Vaši organizaci).

3) zaměření Zmocnění znevýhodněných skupin

Snažíte se prostřednictvím výzkumu v konkrétní lokalitě zjistit, jaké je postavení uprchlíků a co potřebují? Přizpůsobujete na základě tohoto výzkumu svoji podporu konkrétním uprchlíkům?

Projektem naplníte programový ukazatel Počet lidí zapojených do aktivit občanské společnosti (vykážete konkrétní uprchlíky, které projektem podpoříte).

Svým projektem dále naplníte Ukazatel výsledku V3.2 Počet osob ze znevýhodněných skupin, na něž měla dopad opatření zajišťující jejich práva (sem uvedete počet uprchlíků, kterým pomůžete). Dále naplníte Výstup 3.4 Jsou prováděny výzkumy aktuální situace znevýhodněných skupin a jejich potřeb, možných řešení jejich situace a příkladů dobré praxe a Ukazatel 3.4.1 Počet organizací občanské společnosti, které provádějí výzkumy, analýzy a sběr dat s cílem zkvalitnit svou podporu znevýhodněným skupinám (sem počítáte sebe).

Monitorujete potřeby uprchlíků v konkrétní lokalitě v oblasti zaměstnanosti? Pomáháte jim sehnat práci? Oslovujete zaměstnavatele a snažíte se je získat pro zaměstnávání uprchlíků?

Projektem naplníte programový ukazatel Počet lidí zapojených do aktivit občanské společnosti (vykážete konkrétní uprchlíky, které projektem podpoříte i zapojené zaměstnavatele).

Svým projektem dále naplníte Ukazatel výsledku V3.2 Počet osob ze znevýhodněných skupin, na něž měla dopad opatření zajišťující jejich práva (zde vykazujete počet zaměstnaných uprchlíků na základě Vaší pomoci). Dále naplníte Výstup 3.3 Organizace občanské společnosti prosazují začlenění a zvyšují povědomí o potřebách znevýhodněných skupin na místní úrovni (sem počítáte sebe) a dále jeho ukazatel 3.3.1 Počet organizací občanské společnosti, které systematicky shromažďují názory a monitorují potřeby znevýhodněných skupin (sem počítáte opět sebe).

Chtěli bychom podat projekt na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v České republice v rámci akčních grantů. Jaké náklady jsou oprávněné? +

Mezi oprávněné náklady patří především osobní náklady na realizaci projektu, cestovní náklady, zajištění služeb či nákup vybavení potřebného pro realizaci projektu. Detailní výčet způsobilých přímých a nepřímých nákladů a podmínky pro uznání způsobilosti je v Příručce pro žadatele

Upozorňujeme, že mezi nezpůsobilé náklady projektu patří např. náklady na sociální služby (na rozdíl od nákladů na komunitního pracovníka, které jsou oprávněné), různé poplatky (např. za pracovní povolení, lékařské ošetření, doplatky na léky), příspěvky na bydlení (energie, nájmy) či potraviny nebo materiální pomoc. Nezpůsobilé náklady jsou blíže specifikovány v Příručce pro žadatele.

Jak zní definice občanské společnosti? +

Za organizace občanské společnosti jsou ve smyslu programu Active Citizens Fund považovány instituce, nevládní organizace a neformální skupiny, které projevují zájmy a vůli občanů a vytvářejí prostor pro dialog mezi občany, státem a byznysem, a které nebyly založeny primárně za účelem zisku (např. vzdělávací instituce, nejrůznější spolky, profesní komory, sociální podniky atd.).

Jak definujete méně zkušené organizace? +

Pro určení méně zkušených organizací jsme na základě našich dlouholetých zkušeností nastavili několik orientačních kritérií, dle kterých může každá organizace vyhodnotit, zda-li do této kategorie spadá. Kritéria najdete v textu výzvy na Akční granty v zaměření 1-3 (Příloha č. 2: dotazník k vyhodnocení oprávněnosti žadatele). Organizaci považujeme za méně zkušenou, pokud odpoví minimálně čtyřikrát ‚‚ano‘‘ na otázky uvedené ve výzvě.

Jak v programu Active Citizens Fund definujete znevýhodněné skupiny? +

Za znevýhodněnou skupinu považujeme skupinu lidí, u nichž lze aplikovat kritéria pro aktivaci sociálních služeb, zejména když jsou ohrožena práva občana (lidská práva), když se občan nachází ve hmotné či jiné existenční nouzi a není schopen zabezpečit své potřeby vlastními silami, či je znevýhodněn při uspokojování svých (pro ostatní běžných) potřeb (nebo) žije ve stavu sociálního vyloučení. Může se stát, že některá skupina není obecně znevýhodněnou (např. senioři, ženy), ale stává se znevýhodněnou až v určitém kontextu (např. senioři jako oběti domácího násilí, ženy samoživitelky). V těchto situacích musí být žadatel schopen v projektové žádosti srozumitelně vysvětlit a zdůvodnit, proč je cílová skupina daného projektu z pohledu žadatele/projektu znevýhodněná a jak projekt podpoří zmocnění dané skupiny.

Jak definujete “zapojení lidí do aktivit občanské společnosti” v programovém cíli? +

Zapojení do aktivit projektu předpokládá alespoň minimální projev aktivity (aktivního vstupu nebo jednání konkrétní osoby / skupiny osob), který lze nějakým způsobem evidovat či zaznamenat. Např. se může jednat o účast na diskusi, workshopu, podpis petice, vyjádření k návrhu vyhlášky. Naopak adresáty emailu či letáčku (jako pasivní příjemce informace) nelze vnímat jako lidi aktivně zapojené do aktivit projektu (počty oslovených lidí lze ale případně vykázat v rámci komunikačních cílů projektu). Zapojení se dále liší mírou zapojení cílové skupiny na škále 2-5 (viz tabulka v Příručce pro žadatele).

Které regiony patří mezi strukturálně znevýhodněné a co to znamená? +

Mezi strukturálně znevýhodněné regiony patří Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj. Žadatelé, jejichž organizace je v některém z těchto regionů registrována, získají při hodnocení žádosti zvýhodnění 10 bodů.

Může o Akční grant programu Active Citizens Fund žádat církev? +

O Akční grant mohou žádat účelová zařízení církví, založená pro poskytování charitativních služeb, která poskytují veřejnosti obecně prospěšné služby charitativního charakteru nebo sociální a zdravotnické služby, a to za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů. Tato zařízení jsou oprávněnými žadateli pouze v případě, pokud nebudou navrhované či podpořené aktivity projektu jakkoliv propagovat náboženskou doktrínu, poslání nebo proselytismus související s vírou v konkrétní náboženství.

Je po žadatelích o Akční grant vyžadována předchozí zkušenost s realizací projektů? +

Ne. Cílem Akčních grantů je podpořit malé a méně zkušené organizace, a pomoci tak rozvoji jejich činnosti a aktivit.

Jaká je výše povinného spolufinancování? +

Akční granty a granty mohou tvořit 60 % až 100 % celkového rozpočtu, spolufinancování není povinné.

Do jakého zaměření zapadá náš projekt? +

Popis jednotlivých zaměření najdete přímo ve výzvě. Orientovat se můžete také dle Plánu dopadů, který zahrnuje příklady aktivit podpořených projektů v jednotlivých zaměřeních. Pokud si nejste zaměřením projektu jistí, velmi rádi vám pomůžeme při individuální konzultaci, na kterou se můžete registrovat zde.

Jaké jsou povinné přílohy žádosti? +

Žádost nemá povinné přílohy, postačí její vyplnění a odeslání v Grantysu.

Přihlášení k newsletteru