Active Citizens Fund

Cílem programu Active Citizens Fund je posílení občanské společnosti, aktivního občanství a zmocnění znevýhodněných skupin.

Občanská společnost je nezbytnou podmínkou fungující demokracie. Aby mohla svou roli zastávat, je třeba do veřejného dění a do rozhodovacích procesů zapojit co nejvíce lidí. Zároveň je třeba posílit transparentnost při správě věcí veřejných, zkvalitnit vzdělávání a mediální výchovu. Je nutné prosazovat dodržování lidských práv a zohledňovat potřeby znevýhodněných skupin. Přetrvávající výzvou je také zapojení mladých lidí. Stěžejní částí programu je rozdělení finančních prostředků formou různých typů grantů na podporu většího zapojení občanů a posílení znevýhodněných skupin, podporu efektivní spolupráce různých organizací, vzdělávání a prosazování lidských práv. To vše se záměrem zvýšit kapacity občanského sektoru a jeho udržitelnost.

Program Active Citizens Fund je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 a je podpořen částkou 15 milionů eur. V České republice jej spravuje Konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Konsorcium bylo vybráno na základě otevřeného výběrového řízení Kanceláře finančních mechanismů. Celková částka určená na grantovou podporu dosahuje téměř 13 milionů eur (více jak 300 milionů korun). O granty mohly žádat neziskové organizace registrované v ČR, které mají minimálně jednoletou či dvouletou aktivní historii (dle typů grantů).

V rámci programu realizuje konsorcium také dva vlastní projekty. Záměrem těchto projektů konsorcia je zapojit mladé lidi do veřejného dění, posílit neziskové organizace a jejich schopnosti na poli advokační práce.

Cílem programu je rovněž podpora a rozvoj vzájemných bilaterálních vztahů České republiky s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem, konkrétně posilování partnerství a vzájemná výměna zkušeností mezi organizacemi z těchto zemí při přípravě a realizaci projektů. V rámci regionální spolupráce současně probíhá výměna zkušeností mezi organizacemi z dalších evropských zemí, kde je rovněž realizován program Active Citizens Fund. 

Program dále poskytuje podpůrné aktivity pro organizace občanské společnosti, například vzdělávací workshopy, studijní cesty či prezentace expertů z dárcovských zemí a síťovací setkání s cílem propojovat jednotlivé aktéry, navazovat nová partnerství a sdílet výstupy podpořených projektů.

 

Posilujeme

 • spolupráci občanského sektoru s veřejností a jeho schopnost oslovit neaktivní či marginalizované skupiny
 • advokační práci a watchdogové aktivity, občanskou participaci na tvorbě veřejných politik a jejich prosazování
 • kapacitu a udržitelnost neziskových organizací napříč občanským sektorem

Oslovujeme

 • veřejnost v periferních částech Česka a místech mimo hlavní centra občanského aktivismu
 • organizace neziskového sektoru, včetně těch méně zkušených
 • opomíjené cílové skupiny, včetně romské menšiny, s cílem posílit jejich práva

Podporujeme

 • občanskou angažovanost mladých
 • sdílení zkušeností a síťování organizací jak v rámci České republiky, tak v rámci bilaterální spolupráce

Zaměření projektů

 • 1

  občanská participace

 • 2

  advokační a watchdogové aktivity

 • 3

  zmocnění znevýhodněných skupin

 • 4

  občanské vzdělávání a mediální gramotnost

 • 5

  posílení neziskových organizací

Strategie programu

 • posílit kapacitu a spolupráci neziskových organizací napříč občanským sektorem
 • posílit spolupráci občanského sektoru s veřejností a jeho schopnost oslovit neaktivní či marginalizované skupiny
 • posílit advokační práci a watchdogové aktivity, občanskou participaci na tvorbě a prosazování veřejných politik 
 • oslovit veřejnost v periferních částech České republiky a místech mimo hlavní centra občanského aktivismu 
 • zapojit opomíjené či znevýhodněné cílové skupiny, se zvláštním zřetelem na romskou menšinu, s cílem posílit jejich schopnost hájit svá práva (např. znevýhodněné rodiny s dětmi, komunita LGBTI, rodiče samoživitelé a senioři ohrožení chudobou, lidé s postižením, migranti či další skupiny, které čelí diskriminaci v oblasti vzdělávání, bydlení, zdravotní péče, na trhu práce apod.).
 • zvýšit občanskou angažovanost mladých

Program jsme oficiálně zahájili 3. září 2019. Již předtím jsme vyhlásili výzvu k účasti na Active Citizens Days v Oslu a také dlouhotrvající výzvu Fondu bilaterální spolupráce.

Výzvy na různé typy grantů již byly uzavřeny.

Podpořené projekty musí být ukončeny nejpozději 30. dubna 2024.

321
milionů
40
měsíců
5
tematických oblastí

Mrkněte na příběhy našich grantistů

Přihlášení k newsletteru