Active Citizens Fund

Cílem programu Active Citizens Fund je posílení občanské společnosti, aktivního občanství a zmocnění znevýhodněných skupin.

Občanská společnost je nezbytnou podmínkou fungující demokracie. Aby mohla svou roli zastávat, je třeba zapojit co nejvíce lidí do veřejného dění a do rozhodovacích procesů. Je třeba posílit transparentnost při správě věcí veřejných, zkvalitnit vzdělávání a mediální výchovu. Je třeba prosazovat dodržování lidských práv a zohledňovat potřeby znevýhodněných skupin. Přetrvávající výzvou je také zapojení mladých lidí. Stěžejní částí programu je rozdělení finančních prostředků formou různých typů grantů na podporu většího zapojení občanů a posílení znevýhodněných skupin, podporu efektivní spolupráce různých organizací, vzdělávání a prosazování lidských práv. To vše se záměrem zvýšit kapacity občanského sektoru a jeho udržitelnost.

Program Active Citizens Fund je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 a je podpořen částkou 15 milionů EUR. V České republice jej spravuje Konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Konsorcium bylo vybráno na základě otevřeného výběrového řízení Kanceláře finančních mechanismů. Celková částka určená na grantovou podporu dosahuje téměř 13 mil EUR (více jak 300 milionů korun). Žádat mohou neziskové organizace registrované v ČR, které mají minimálně jednoletou či dvouletou aktivní historii (dle typů grantů).

V rámci programu realizuje konsoricum také dva vlastní projekty. Záměrem těchto projektů konsorcia je zapojit mladé lidi do veřejného dění, posíit neziskové organizace a jejich schopnosti na poli advokační práce.  

Cílem programu je rovněž podpora a rozvoj vzájemných bilaterálních vztahů České republiky s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem, konkrétně posilování partnerství a vzájemná výměna zkušeností mezi organizacemi z těchto zemí při přípravě a realizaci projektů. V rámci regionální spolupráce současně probíhá výměna zkušeností mezi organizacemi z dalších evropských zemí, kde je rovněž realizován program Active Citizens Fund. 

Program dále poskytuje podpůrné aktivity pro organizace občanské společnosti, jako vzdělávací workshopy, studijní cesty či prezentace expertů z dárcovských zemí a síťovací setkání, s cílem propojovat jednotlivé aktéry, navazovat nová partnerství a sdílet výstupy podpořených projektů.

 

Posilujeme

 • spolupráci občanského sektoru s veřejností a jeho schopnost oslovit neaktivní či marginalizované skupiny
 • advokační práci a watchdogové aktivity, občanskou participaci na tvorbě veřejných politik a jejich prosazování
 • kapacitu a udržitelnost neziskových organizací napříč občanským sektorem

Oslovujeme

 • veřejnost v periferních částech Česka a místech mimo hlavní centra občanského aktivismu
 • organizace neziskového sektoru, včetně těch méně zkušených
 • opomíjené cílové skupiny, včetně romské menšiny, s cílem posílit jejich práva

Podporujeme

 • občanskou angažovanost mladých
 • sdílení zkušeností a síťování organizací jak v rámci České republiky, tak v rámci bilaterální spolupráce

Zaměření projektů

 • 1

  občanská participace

 • 2

  advokační a watchdogové aktivity

 • 3

  zmocnění znevýhodněných skupin

 • 4

  občanské vzdělávání a mediální gramotnost

 • 5

  posílení neziskových organizací

Strategie programu

 • posílit kapacitu a spolupráci neziskových organizací napříč občanským sektorem
 • posílit spolupráci občanského sektoru s veřejností a jeho schopnost oslovit neaktivní či marginalizované skupiny
 • posílit advokační práci a watchdogové aktivity, občanskou participaci na tvorbě a prosazování veřejných politik 
 • oslovit veřejnost v periferních částech České republiky a místech mimo hlavní centra občanského aktivismu 
 • zapojit opomíjené či znevýhodněné cílové skupiny, se zvláštním zřetelem na romskou menšinu, s cílem posílit jejich schopnost hájit svá práva (např. znevýhodněné rodiny s dětmi, komunita LGBTI, rodiče samoživitelé a senioři ohrožení chudobou, lidé s postižením, migranti či další skupiny, které čelí diskriminaci v oblasti vzdělávání, bydlení, zdravotní péče, na trhu práce apod.).
 • zvýšit občanskou angažovanost mladých

Program jsme oficiálně zahájili 3. září 2019. Již předtím jsme vyhlásili výzvu k účasti na Active Citizens Days v Oslu a také dlouhotrvající výzvu Fondu bilaterální spolupráce.

Výzvy na různé typy grantů vypisujeme během trvání programu, aktuální výzvy sledujte zde.

Podpořené projekty musí být ukončeny nejpozději 30. dubna 2024.

321
milionů
40
měsíců
5
tematických oblastí

Mrkněte na příběhy našich grantistů

Přihlášení k newsletteru