Konsorcium

Program Active Citizens Fund spravujeme v konsorciu tří organizací. Vybráni jsem byli na základě otevřeného výběrového řízení. Nadaci OSF, Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové a Skautský institut spojuje přesvědčení, že aktivní občanská společnost je stěžejní pro fungování státu založeného na demokratických principech. Všechny organizace se dlouhodobě věnují podpoře demokratických hodnot, lidských práv, fungování právního státu a aktivního občanství.
Chceme se od sebe učit, vyměňovat si zkušenosti.
Věříme, že společně toho dokážeme víc.

Nadace OSF

V Nadaci OSF už přes 25 let udělujeme granty. Vždy jsme podporovali organizace s originálními a inovativními přístupy a investovali do jejich rozvoje. Díky naší finanční podpoře jsme usnadnili začátky pilotním projektům Člověka v tísni zaměřených na terénní sociální práci v sociálně vyloučených lokalitách či festivalu Jeden svět. Umožnili jsme vznik organizacím, jako je Transparency International, Oživení, Ekologický právní servis (dnes Frank Bold) nebo Fórum 50%. Sami jsme do České republiky přinášeli koncepty, které u nás byly následkem komunismu neznámé, ale jinde fungovaly, a šly ruku v ruce s hodnotami otevřené společnosti a demokracie. Jde například o koncept paliativní péče, který dále úspěšně rozvíjí Cesta domů či otevřených dat, kde jsme iniciovali vznik Rekonstrukce státu.

 

+ Číst více

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Výbor dobré vůle založila Olga Havlová, první manželka prezidenta České republiky, počátkem roku 1990 v návaznosti na tradici Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a Charty 77. Naším posláním je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko začleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat.  Podporujeme nestátní neziskové organizace v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších občanů. Svým posláním zároveň hájíme lidská práva a sociální spravedlnost.

Díky programu Active Citizens Fund budeme moci ve Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové rozšířit oblast podpory tak, aby měla co nejširší dopad a docházelo k celospolečenským změnám, které pomohou řadě znevýhodněných občanů v lepším začlenění do společnosti v ČR.

Skautský institut

Skautský institut je součástí organizace Junák – český skaut, kterou prošly statisíce lidí. Naším posláním je pečovat o paměť tohoto inspirativního hnutí, rozvíjet jej a popularizovat.
Kromě toho se zaměřujeme na
vytváření prostorů pro setkávání a osobní rozvoj lidí všech generací, skautů i neskautů. 

Tato fóra, protknutá skautskou atmosférou a hodnotami, vtahují pořadatele i návštěvníky z generace mladých dospělých do aktivního občanství ve veřejném prostoru.

Zapojení do programu Active Citizens Fund je pro nás skvělou možností, jak podpořit další mladé lidi, jejich myšlenky a projekty. Mimo jiné nám umožní rozjet Inkubátor, ve kterém budeme tyto myšlenky mladých týmů pomáhat rozvíjet a uskutečňovat.

Výkonná rada programu orgán, který zodpovídá za strategii programu Active Citizens Fund, schvaluje externí hodnotitele a členy hodnoticích komisí, rozhoduje o podpoře žádostí o grant, projednává odvolání žadatelů proti výsledkům formální kontroly žádosti či schvaluje zprávy a dokumenty programu. 

Výkonnou radu programu tvoří Martina Břeňová, ředitelka Nadace OSF, Barbora Hořavová, programová ředitelka Nadace OSF, Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle a Miloš Říha, ředitel Skautského institutu.

Přihlášení k newsletteru