LIDSKÁ PRÁVA

Lidská práva a rovné zacházení – boj proti diskriminaci z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru

Napříč politickým spektrem zaznívají hlasy, že Česká Republika nemá problémy s porušováním lidských práv. Přesto jsme svědky nárůstu nenávistných projevů vůči lidem, kteří se něčím odlišují. Čelíme diskriminaci a rasovým útokům. Tyto projevy porušování lidského práva na svobodu se stávají normou v politické i veřejné debatě, dokonce jsou sdíleny velkou částí široké populace. V demokratické společnosti má každý člověk právo na svobodu vyznání, sexuální orientace a nesmí být terčem nenávisti za barvu pleti, etnicitu, věk, zdravotní stav či své názory. Demokratická společnost je společnost různých idejí, které je třeba v jejich odlišnosti respektovat.

V této tematické oblasti budou podpořeny projekty v zaměření:

Advokační a watchdogové aktivity

Posílení advokačních aktivit občanské společnosti a watchdogů

Občanská společnost čelí krizi politických stran a útokům na demokratické hodnoty.  V politické sféře i v procesech veřejné správy se často setkáváme s malým zájmem o potřeby občanů. Je třeba hájit zájmy veřejnosti. Je třeba kvalitně zastávat roli hlídacích psů demokracie (watch-dog) a dát výkonné moci zpětnou vazbu na způsob správy věcí veřejných. Poukazujme na netransparentní a nedůvěryhodné rozhodování zastupitelstva v naší obci či městě, monitorujme činnost politiků a veřejných institucí. Spojme se při hájení veřejných zájmů, zasaďme se o systémovou změnu, sdílejme příklady dobré praxe, ukazujme druhým cestu, jak efektivně hájit svá práva.

Na takto zaměřené aktivity můžete v tematických oblastech Aktivní občanství, Lidská práva, Znevýhodněné skupiny, Genderová rovnost a Klimatická změna žádat o tyto granty:

Občanské vzdělávání a mediální gramotnost

Posílení mediální výchovy a občanského vzdělávání 

V mediální sféře dochází k technologickému boomu. Všude kolem je mnoho zpráv, které ovlivňují veřejné mínění. Společností se skrze sociální sítě a weby šíří informace bez ohledu na jejich relevantnost či pravdivost. Vznikají dezinformační weby, fake news, lidé jsou placeni za šíření nenávisti nebo propagace nepravdivého obsahu. Je důležité umět analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr. Občanské vzdělávání a mediální výchova posilují kritické myšlení, díky kterému jsme schopni se informovaně, zodpovědně a aktivně podílet na spravování věcí veřejných. Významně rozvíjejí občanské sebeuvědomění. Stáváme se svobodnějšími a nepodléháme různým typům manipulací. Posilme formální i neformální vzdělávání v těchto oblastech, poukazujme na negativní stereotypy v komunikaci a snažme se je změnit. Komunikujme příklady dobré praxe a spolupracujme na systémových změnách

Na takto zaměřené aktivity můžete v tematických oblastech Aktivní občanství, Lidská práva a Genderová rovnost žádat o tyto granty:

Posílení neziskových organizací

Posílení kapacit a udržitelnosti občanského sektoru

Nedostatečné a nesystémové financování občanského sektoru ochromuje činnost neziskových organizací. Je čím dál těžší soustředit se dostatečně na vlastní rozvoj a udržitelnost. Často nám chybí systémová a efektivní práce s našimi podporovateli. S těmi, kdo by nám pomáhali vysvětlovat a obhajovat význam našich aktivit, ale i hájit principy demokracie. Posilme svoji profesionalitu, budujme kapacity a udržitelnost tak, aby občanská společnost byla jedním ze stabilních pilířů demokracie. Spojme se a budujme sebevědomý sektor.

Na takto zaměřené aktivity můžete v tematických oblastech Aktivní občanství, Lidská práva, Znevýhodněné skupiny, Genderová rovnost a Klimatická změna žádat o tyto granty:

Přihlášení k newsletteru