Hodnoticí proces

Hodnocení projektových žádostí reflektuje principy programu – je transparentní a netoleruje žádné projevy korupce. Při formálním i obsahovém hodnocení žádosti nesmí vzniknout střet zájmů hodnotitele a žadatele o grant. Všichni hodnotitelé a členové hodnotící komise jsou vázáni Etickým kodexem, ve kterém deklarují  objektivitu svého hodnocení a vylučují střet zájmů. Podrobný popis hodnoticího procesu, včetně kritérií k hodnocení najdete ve všech grantových výzvách a v Příručce pro žadatele programu Active Citizens Fund.

Hodnocení probíhá v 5 krocích:

 • 1

  Formální hodnocení. První kontrola, zda žadatelé a žádosti předložené v rámci dané výzvy splňují všechny formální náležitosti – administrativní kritéria a kritéria oprávněnosti.

 • 2

  Expertní hodnocení. Žádosti hodnotí vždy dva odborníci z řad nestranných externích hodnotitelů, přičemž bodový zisk projektu tvoří průměr jejich hodnocení.

 • 3

  Hodnoticí komise. Žádosti, které dosáhnou stanovené minimální bodové hranice, postupují k hodnoticí komisi, která projednává a sestavuje seznam projektů doporučených k podpoře.

 • 4

  Výkonná rada konsorcia. Rada potvrzuje seznam projektů navržených k podpoře.

 • 5

  Schválení seznamu podpořených projektů. Správní rady Nadace OSF a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové – schvalují finální seznam projektů k podpoře – dle odpovědnosti za dané oblasti.

Výkonná rada programu orgán, který zodpovídá za strategii programu Active Citizens Fund, schvaluje externí hodnotitele a členy hodnoticích komisí, rozhoduje o podpoře žádostí o grant, projednává odvolání žadatelů proti výsledkům formální kontroly žádosti či schvaluje zprávy a dokumenty programu.

Konsorcium

Přihlášení k newsletteru