Hodnoticí proces

Hodnocení projektových žádostí reflektuje principy programu – je transparentní a netoleruje žádné projevy korupce. Při formálním i obsahovém hodnocení žádosti nesmí vzniknout střet zájmů hodnotitele a žadatele o grant. Všichni hodnotitelé a členové hodnotící komise jsou vázáni Etickým kodexem, ve kterém deklarují  objektivitu svého hodnocení a vylučují střet zájmů. Podrobný popis hodnoticího procesu, včetně kritérií k hodnocení najdete ve všech grantových výzvách a v Příručce pro žadatele programu Active Citizens Fund.

Hodnocení probíhá v 5 krocích:

 • 1

  Formální hodnocení. První kontrola, zda žadatelé a žádosti předložené v rámci dané výzvy splňují všechny formální náležitosti – administrativní kritéria a kritéria oprávněnosti.

 • 2

  Expertní hodnocení. Žádosti hodnotí vždy dva odborníci z řad nestranných externích hodnotitelů, přičemž bodový zisk projektu tvoří průměr jejich hodnocení.

 • 3

  Hodnoticí komise. Žádosti, které dosáhnou stanovené minimální bodové hranice, postupují k hodnoticí komisi, která projednává a sestavuje seznam projektů doporučených k podpoře.

 • 4

  Výkonná rada konsorcia. Rada potvrzuje seznam projektů navržených k podpoře.

 • 5

  Schválení seznamu podpořených projektů. Správní rady Nadace OSF a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové – schvalují finální seznam projektů k podpoře – dle odpovědnosti za dané oblasti.

Výkonná rada programu orgán, který zodpovídá za strategii programu Active Citizens Fund, schvaluje externí hodnotitele a členy hodnoticích komisí, rozhoduje o podpoře žádostí o grant, projednává odvolání žadatelů proti výsledkům formální kontroly žádosti či schvaluje zprávy a dokumenty programu.

Specifika hodnocení hodnotiteli

Každá žádost, která nebyla vyřazena z formálních důvodů, bude přidělena losem dvěma nestranným a nezávislým hodnotitelům, kteří posoudí kvalitu návrhu projektu z odborného hlediska. 

Každé z šesti kritérií je hodnoceno samostatně. Přidělení konkrétní bodové hodnoty v daném kritériu se automaticky načítá dle váhy daného kritéria (tedy odvíjí se od maximálního počtu bodů) a dle volby na škále hodnotitel vyjadřujete, do jaké míry  projektová žádost naplňuje / nenaplňuje dané kritérium. Škála má šest stupňů (0 až 5); ke každému stupni škály je automaticky přiřazena odpovídající bodová hodnota. 

ŠKÁLA HODNOCENÍ 0-5

0 – Kritérium zcela nenaplněno
Projektová žádost zcela nenaplňuje dané kritérium, případně není možné ji v daném kritériu hodnotit z důvodu absence relevantních informací. 

1 – Kritérium nenaplněno
Projektová žádost nesplňuje dané kritérium – není dostatečně konkrétní pro vyhodnocení daného kritéria a/nebo v posuzované oblasti obsahuje závažné nedostatky, které neumožňují projekt realizovat v souladu s programovou výzvou. 

2 – Kritérium naplněno pouze částečně
Projektová žádost splňuje dané kritérium pouze částečně – neobsahuje všechny relevantní informace potřebné vyhodnocení  kritéria a/nebo v posuzované oblasti obsahuje hodně nedostatků. 

3 – Kritérium naplněno
Projektová žádost splňuje dané kritérium, nedostatků je málo a nejsou zásadního rázu. 

4 – Kritérium naplněno velmi dobře
Projektová žádost splňuje dané kritérium velmi dobře, žádost obsahuje pouze málo drobných nedostatků. 

5 – Kritérium naplněno zcela bez výhrad ve vynikající kvalitě
Projektová žádost zcela splňuje dané kritérium – neobsahuje ŽÁDNÉ nedostatky. 

 

Hodnocení akčních a matchingových grantů

Prahová hodnota: 0 bodů. Žádost projektu, která získala v jednom či více kritériích 0 bodů, nebude doporučena k dalšímu hodnocení, tedy nebude projednána hodnoticí komisí. 

Průvodce pro expertní hodnocení akčních grantů je ke stažení zde a Průvodce pro expertní hodnocení matchingových grantů najdete zde.

Volba na škále u kritéria 1 a 2, kde je max. 40 bodů

Škála Body
0 0
1 8
2 16
3 24
4 32
5 40
Volba na škále u kritéria 3, kde je max. 20 bodů
Škála Body
0 0
1 4
2 8
3 12
4 16
5 20

 

Hodnocení základních grantů

Žádost bude doporučena k dalšímu hodnocení, pokud v průměru obou hodnocení získá minimálně 60 bodů a zároveň dosáhne prahové hodnoty počtu bodů u každého hodnotícího kritéria.

Průvodce pro expertní hodnocení základních grantů je ke stažení zde.

Volba na škále u kritéria, kde je max. 5 bodů

Škála Body
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
Volba na škále u kritéria, kde je max. 10 bodů
Škála Body
0 0
1 2
2 4
3 6
4 8
5 10

Volba na škále u kritéria, kde je max. 15 bodů

Škála Body
0 0
1 3
2 6
3 9
4 12
5 15
Volba na škále u kritéria, kde je max. 20 bodů
Škála Body
0 0
1 4
2 8
3 12
4 16
5 20

 

 

Přihlášení k newsletteru