Aktivní občanství

Demokracie, aktivní občanství, řádná a transparentní veřejná správa 

Důvěra veřejnosti v politické instituce je v České republice trvale nízká. Příčinou je vysoká míra korupce, neefektivní fungování veřejné správy, chybějící dlouhodobá vize. Politická reprezentace často a dlouhodobě vyzývá k občanské pasivitě tvrzením, že se o každého z nás postará. To vše významně ovlivňuje občanskou angažovanost a zájem občanů o veřejné dění. Právě aktivní občanství je důležitým prvkem demokracie. Od lokálních aktivit na podporu vztahů v komunitě, přes účast občanů na řízení a rozvoji obcí a měst až po aktivní hájení veřejných zájmů a monitorování výkonu veřejné moci a transparentnosti.

V této tematické oblasti budou podpořeny projekty v zaměření:

Občanská participace

Zvýšení občanské participace

To, co se děje kolem, se nás týká. Chceme a máme právo veřejné dění ovlivňovat a zasahovat do něj. My tvoříme občanskou společnost. My rozhodujeme o tom, jak kvalitně žijeme a jaké podmínky máme. Pokud s něčím nesouhlasíme, je na nás, abychom to změnili. Zapojme se aktivně do dění kolem sebe. Zlepšeme vztahy v místě, kde žijeme. Organizujme společné aktivity, upravme veřejný prostor. Zapojme se do rozhodování a do tvorby veřejných politik. Snažme se aktivně a společně hájit veřejné zájmy. Sdílejme své zkušenosti s ostatními, vysvětlujme, diskutujme, proč je pro nás občanská angažovanost důležitá a jaké má výsledky. Propojujme, sdílejme a spolupracujme.

Program Active Citizens Fund nabízí na takto zaměřené aktivity v tematických oblastech Aktivní občanství a Klimatická změna následující typy grantů:

Advokační a watchdogové aktivity

Posílení advokačních aktivit občanské společnosti a watchdogů

Občanská společnost čelí krizi politických stran a útokům na demokratické hodnoty.  V politické sféře i v procesech veřejné správy se často setkáváme s malým zájmem o potřeby občanů. Je třeba hájit zájmy veřejnosti. Je třeba kvalitně zastávat roli hlídacích psů demokracie (watch-dog) a dát výkonné moci zpětnou vazbu na způsob správy věcí veřejných. Poukazujme na netransparentní a nedůvěryhodné rozhodování zastupitelstva v naší obci či městě, monitorujme činnost politiků a veřejných institucí. Spojme se při hájení veřejných zájmů, zasaďme se o systémovou změnu, sdílejme příklady dobré praxe, ukazujme druhým cestu, jak efektivně hájit svá práva.

Současně je třeba přesvědčovat a vytvářet legitimní tlak na politiky, úředníky, ale i firmy a veřejnost, aby učinili konkrétní rozhodnutí, např. přijali legislativu, nebo změnili zavedenou praxi a postoje. Jinými slovy soustavně posilovat advokační práci, jejímž cílem je nabídnout a prosadit konkrétní řešení a důvody, proč se má změna stát, ať již na lokální, regionální, celostátní i mezinárodní úrovni.

Program Active Citizens Fund nabízí na takto zaměřené aktivity v tematických oblastech Aktivní občanství, Lidská práva, Znevýhodněné skupiny, Genderová rovnost a Klimatická změna následující typy grantů:

  • systémové granty (podpořeny byly projekty v celkové výši € 1 883 250)
  • základní granty (podpořeny budou projekty v celkové výši € 1 700 000)
  • akční granty (podpořeny budou projekty pouze v tematických oblastech Aktivní občanství a Klimatická změna a to v celkové výši € 63 000)

Občanské vzdělávání a mediální gramotnost

Posílení mediální výchovy a občanského vzdělávání 

V mediální sféře dochází k technologickému boomu. Všude kolem je mnoho zpráv, které ovlivňují veřejné mínění. Společností se skrze sociální sítě a weby šíří informace bez ohledu na jejich relevantnost či pravdivost. Vznikají dezinformační weby, fake news, lidé jsou placeni za šíření nenávisti nebo propagace nepravdivého obsahu. Je důležité umět analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr. Občanské vzdělávání a mediální výchova posilují kritické myšlení, díky kterému jsme schopni se informovaně, zodpovědně a aktivně podílet na spravování věcí veřejných. Významně rozvíjejí občanské sebeuvědomění. Stáváme se svobodnějšími a nepodléháme různým typům manipulací. Posilme formální i neformální vzdělávání v těchto oblastech, poukazujme na negativní stereotypy v komunikaci a snažme se je změnit. Komunikujme příklady dobré praxe a spolupracujme na systémových změnách.

Program Active Citizens Fund nabízí na takto zaměřené aktivity v tematických oblastech Aktivní občanství, Lidská práva a Genderová rovnost následující typy grantů:

Posílení neziskových organizací

Posílení kapacit a udržitelnosti občanského sektoru

Nedostatečné a nesystémové financování občanského sektoru ochromuje činnost neziskových organizací. Je čím dál těžší soustředit se dostatečně na vlastní rozvoj a udržitelnost. Často nám chybí systémová a efektivní práce s našimi podporovateli. S těmi, kdo by nám pomáhali vysvětlovat a obhajovat význam našich aktivit, ale i hájit principy demokracie. Posilme svoji profesionalitu, budujme kapacity a udržitelnost tak, aby občanská společnost byla jedním ze stabilních pilířů demokracie. Spojme se a budujme sebevědomý sektor.

Program Active Citizens Fund nabízí na takto zaměřené aktivity v tematických oblastech Aktivní občanství, Lidská práva, Znevýhodněné skupiny, Genderová rovnost a Klimatická změna následující typy grantů:

Přihlášení k newsletteru