Proběhlé výzvy programu

VŠECHNY GRANTOVÉ VÝZVY PROGRAMU ACTIVE CITIZENS FUND V RÁMCI FONDŮ EHP A NORSKA 2014–2021 BYLY KE 31. 8. 2023 UZAVŘENY.

Grantové výzvy programu Active Citizens Fund

Žadatel může ve všech grantových kolech programu Active Citizens Fund předložit maximálně 3 žádosti, přičemž celková částka přidělená jednomu žadateli (coby příjemci či partnerovi projektu) nesmí v součtu všech podpořených projektů překročit 125 000 eur. Do tohoto limitu se nezapočítávají pouze žádosti a projekty podpořené v rámci Fondu bilaterální spolupráce. Více informací najdete v Příručce pro žadatele.

Výzva Fondu bilaterální spolupráce

Nadace OSF za konsorcium programu Active Citizens Fund, vyhlásila dne 5. srpna 2019 výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální projekty v rámci Fondu bilaterální spolupráce. 

Díky Fondu mohou české neziskové organizace a organizace z dárcovských zemí získat grant na bilaterální projekty, jejichž cílem je rozvíjení a posilování spolupráce, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů.

Granty jsou určeny na financování bilaterálních aktivit a iniciativ ve spolupráci s organizací či s expertem z uvedených dárcovských zemí. Mohou navazovat na jiné granty udělené v rámci ACF, případně se vzájemně doplňovat. 

Podmínkou úspěšné grantové žádosti je proto spolupráce mezi organizací občanské společnosti v České republice a organizací z jednoho z dárcovských států. Partnera můžete najít například skrze databázi partnerských organizací.

Žádosti mohou být předkládány průběžně ode dne vyhlášení do 31. 8. 2023 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

Prezentace z webináře Proč a jak získat partnera z Norska či Islandu aneb výhody bilaterální spolupráce

Výzva Akční granty - zaměření 1, 2, 3

Každý, kdo se už více jak rok snaží nastartovat dění ve své komunitě nebo kdo ve svém okolí rozvíjí občanské aktivity a spolupráci, mohl podat žádost o grant na lokální iniciativy či jednorázové místní akce. Cílem akčních grantů je nejen podpora občanské společnosti, ale také pomoc znevýhodněným skupinám i inspirace k aktivnímu občanství.

Výzva cílí na méně zkušené organizace, které mají chuť a energii získat nové zkušenosti s přípravou grantových žádostí a posílit tak svoji kapacitu. Zkušenosti s podáváním žádostí o grant tedy nejsou podmínkou, rozhodující je lokální působnost. Pro vyhodnocení toho, zda je organizace vhodným žadatelem, slouží jednoduchý dotazník, který naleznete v závěru tohoto dokumentu. Podmínkou pro podání žádosti je, že žadatel je registrován nejméně jeden rok jako nezisková organizace v České republice.

Podpořeny budou projekty, které reagují na aktuální potřeby a výzvy na místní úrovni a současně se zaměřují na:

  • Občanskou participaci, tj. zapojování občanů do plánování a rozhodování na úrovni obce a do aktivit ve veřejném prostoru
  • Advokační a watchdogové aktivity, tj. monitorování činnosti a rozhodování politiků a úředníků, obhajobu veřejných zájmů, boj proti korupci
  • Zmocnění znevýhodněných skupin, tj. vyšší zapojení znevýhodněných skupin do rozhodování o veřejných záležitostech a větší znalost veřejnosti o potřebách těchto skupin

Mrkněte na příběh organizace Aliterra – příjemce akčního grantu.


Akční granty ve výši od 1 000 do 3 000 eur budou rozděleny na projekty v délce 1–12 měsíců. Uzávěrka pro podání žádostí o grant je průběžná, vyhodnocují se vždy všechny žádosti podané do konce daného čtvrtletí (tj. podané do 23:59 hodin dne 31. 3. / 30. 6. / 30. 9. / 31. 12. daného roku), resp. do vyčerpání alokace na daný rok. První termín uzávěrky pro příjem žádostí o grant je 31. 3. 2021, poslední termín pro příjem žádostí je 31. 12. 2022. 

Grantové výzvy jsou již UZAVŘENY. 

Žádost o akční grant v zaměření 1,2 a 3 - pracovní

Výsledky průběžných uzávěrek si stáhněte zde:

březen 2021

červen 2021

září 2021

červen 2022

září 2022

prosinec 2022

Výzva Akční granty - zaměření 5 (Posílení neziskových organizací)

Potřebujete ve vaší organizaci zlepšit své znalosti a dovednosti v používání digitálních technologií? 

Požádejte si v průběžné výzvě o akční grant v přibližné výši 25–100 000 Kč (1 000 do 4 000 eur), a to na projekt v délce 1-8 měsíců. 

Smyslem výzvy je pomoci neziskovým organizacím digitalizovat se – tj. aby neziskové organizace:

a. cíleně a efektivněji používaly digitální nástroje pro svou práci, aktivity, služby;
b. více využívaly technologie pro nabídku svých služeb (tzv. civic tech), které umožní širší zapojení cílových skupin a dostupnost služeb;
c. více využívaly technologie jako nástroje pro aktivní občanství (tzv. civic tech), které umožní širší zapojení lidí do fungování a rozhodování obce, zlepší dostupnost úřadů apod.

Grantová výzva je ukončena. 

Nejdřívější možný začátek projektu je k 1.9. daného roku. Projekty musí být ukončeny nejpozději 30. 4. 2024.

Pro žadatele je dále určen informační webinář s podrobnějšími informacemi ke grantové výzvě. Webinář proběhne na tomto odkaze ve čtvrtek 30. 3. 2023 od 14:00 hodin. Pro účast je nutná registrace zde. Dále proběhnou dvě online konzultace k podmínkám výzvy a podávání žádosti ve středu 19. 4. 2023 od 10:00 hod. na tomto odkaze a 17. 5. 2023 od 14:00 hodin na tomto odkaze.

 

Odborné konzultace:

1. S IT profesionálem Jakubem Štogrem

  • přihlášení na konzultaci nejpozději do 22. 5. 2023 nebo do vyčerpání 35 alokovaných hodin odborných konzultací; po přihlášení vám bude nabídnutý konkrétní termín konzultace přímo Jakubem Štogrem; v případě, že termín do 3 pracovních dnů nepotvrdíte, bude váš termín nabídnutý dalším
  • vyplnění stručného dotazníku zpětné vazby do 3 pracovních dní od konzultace zde

2. Konzultace ohledně provozního IT s TechSoup

  • přihlášení na konzultaci nejpozději do 22. 5. 2023 nebo do vyčerpání 40 alokovaných hodin odborných konzultací; po přihlášení vám bude nabídnutý konkrétní termín konzultace; v případě, že termín do 3 pracovních dnů nepotvrdíte, bude váš termín nabídnutý dalším
  • vyplnění Průzkumu stavu IT v nezisku 2023
  • vyplnění stručného dotazníku zpětné vazby do 3 pracovních dní od konzultace zde
Výzva Active Citizen Fund – Posílení neziskových organizací (zaměření 5)
Žádost-o-akční-grant-v-zaměření-5-pracovní_verze

 

Výsledky průběžných uzávěrek si stáhněte zde:

květen 2022
květen 2023

Prohlédněte si i další dokumenty vztahující se k programu Active Citizens Fund:

Žadatelé

Oprávněnými žadateli o grant jsou nevládní neziskové organizace, které jsou právnickými osobami na území České republiky. Jedná se o spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy a účelová zařízení církví. Oprávněným žadatelem o grant může být také zájmové sdružení právnických osob, pokud všichni členové sdružení samostatně splňují podmínky oprávněnosti žadatele a jsou nestátními neziskovými organizacemi. Žadatel musí být přímo zodpovědný za realizaci projektu, na který žádá grant, nesmí vystupovat jen jako zprostředkovatel, či získaný grant dále přerozdělovat

Žadatel o systémový a základní grant musí splňovat podmínku alespoň dvouleté aktivní historie v době podání žádosti o grant. Žadatel o akční, matchingový a bilaterální grant musí splňovat podmínku alespoň jednoleté aktivní historie v době podání žádosti o grant. 

Každý příjemce může v rámci celého programu získat maximální podporu ve výši 125 000 eur. Do této částky se započítává schválená podpora ze všech grantových výzev, bez ohledu na to, zda žadatel získal grant jako hlavní realizátor či jako partner projektu. 

Žadatelé i partneři musí respektovat zásady lidské důstojnosti, svobodu, lidská práva a práva menšin, rovnost, demokracii a principy právního státu.  

Partneři projektu 

Oprávněnými partnery projektu jsou soukromé a veřejné subjekty, komerční, nekomerční i nevládní organizace, které jsou právnickými osobami na území / s působností na území České republiky, Norska, Lichtenštejnska, Islandu či další přijímající země EHP a Norských fondů (tj. Bulharsko, Estonsko, Kypr, Litva, Chorvatsko, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Řecko). Partnery dále mohou být jakékoliv neformální organizace, mezinárodní organizace nebo její orgán či agentura.

Partneři projektu mohou, ale nemusí čerpat část grantu. Musí však svými kroky v projektu sledovat stejný cíl a hodnoty. Partnerství nesmí mít formu subdodávek a role partnerů v projektu musí být odůvodněná.

Přihlášení k newsletteru