Aktuální výzvy programu

Poslední vyhlášené grantové výzvy programu Active Citizens Fund

Termín vyhlášení Typ grantu Výše grantu (EUR) Zaměření výzvy Popis
15. prosince 2020
(průběžná uzávěrka do 30. června 2023)
Akční granty
(grantové kolo č. 4)
1 – 3 000
 • Občanská participace
 • Advokační a watchdogové aktivity
 • Zmocnění znevýhodněných skupin
Akční granty mají umožnit neziskovým organizacím rychle a efektivně zareagovat na aktuální potřeby, výzvy a dění na lokální úrovni.
Cílem průběžné výzvy je podpořit jednorázové místní/komunitní iniciativy a akce, síťování v rámci regionů a propojování lokálně působících organizací s aktivními jedinci či neformálními skupinami. Podpořené iniciativy musí vycházet ze znalosti místního prostředí, mít dopad na místní komunitu a potenciál dalšího rozvoje.
16. března 2021
(průběžná uzávěrka do 31. května 2023)
Akční granty
(grantové kolo č. 4)
1 – 3 000
 • Posílení neziskových organizací
Akční granty mají umožnit neziskovým organizacím rychle a efektivně posílit svoje digitální kompetence a zvýšit používání digitálních nástrojů.
Cílem je pomoci občanskému sektoru digitalizovat se – lépe využívat technologie pro svou práci, organizaci aktivit, komunikaci s cílovými skupinami a řízení lidí i své činnosti v online prostoru. Podpořené organizace musí prokázat, v jakých oblastech a aspektech zefektivní svoji práci a zvýší svou připravenost na práci v online prostředí.
6. října 2021
(uzávěrka 11. ledna 2022)
Základní granty
(grantové kolo č. 5)
8 – 85 000
 • Občanská participace
 • Advokační a watchdogové aktivity
 • Zmocnění znevýhodněných skupin
 • Občanské vzdělávání a mediální gramotnost
 • Posílení neziskových organizací
Cílem druhého kola základních grantů je podpora projektů, které řeší aktuální potřeby a problémy ve všech zaměřeních programu. Podpořeny budou projekty, které představí nové přístupy a aktivity nebo naopak dále a smysluplně rozvíjí dosavadní praxi, činnost a aktivity žadatele tak, aby byla posílena jejich udržitelnost (využití výstupů projektu v budoucnu), další sdílení a šíření.
srpen 2019 (průběžná uzávěrka do 31. srpna 2023) Granty na bilaterální spolupráci 1 – 4 000
 • Občanská participace
 • Advokační a watchdogové aktivity
 • Zmocnění znevýhodněných skupin
 • Občanské vzdělávání a mediální gramotnost
 • Posílení neziskových organizací
Díky Bilaterálnímu fondu mohou české neziskové organizace a organizace z dárcovských zemí (Norsko, Island a Lichtenštejnsko) získat grant na bilaterální projekty, jejichž cílem je rozvíjení a posilování spolupráce, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů.

 

Žadatel může ve všech grantových kolech programu Active Citizens Fund předložit maximálně 3 žádosti, přičemž celková částka přidělená jednomu žadateli (coby příjemci či partnerovi projektu) nesmí v součtu všech podpořených projektů překročit 125 000 eur. Do tohoto limitu se nezapočítávají pouze žádosti a projekty podpořené v rámci Fondu bilaterální spolupráce. Více informací najdete v Příručce pro žadatele.

Výzva Základní granty (2. kolo)

Poslední výzva k předkládání žádostí o grant zaměřených na Občanskou participaci, Advokační a watchdogové aktivity, Zmocnění znevýhodněných skupin, Občanské vzdělávání a mediální gramotnost a Posílení neziskových organizací je otevřena do 11. ledna 2022. Základní granty ve výši od 8 do 85 tisíc eur budou rozděleny na 1–2 leté projekty, které povedou k podpoře aktuálních témat v daných zaměřeních. Žádat mohou neziskové organizace registrované v České republice, které mají minimálně dvouletou aktivní historii a působí v některé z pěti tematických oblastí programu. Celková alokace na tuto výzvu je 5 069 976 eur.


Standardní konzultace pro zpracování žádostí jsou poskytovány e-mailem na konzultace@activecitizensfund.cz (do předmětu e-mailu uveďte „Konzultace k základním grantům“) nebo telefonicky koordinátorkami programu po celou dobu trvání výzvy:

 • Veronika Řehořková: 226 227 736
 • Hana Slunská: 605 754 826
 • Khrystyna Verbytska: 778 711 271
 • Sandra Mikulcová: 226 227 710

Dotazy ke spolupráci se subjekty/odborníky z dárcovských zemí primárně směřujte na:

 • Jitka Štefková: 226 227 706

Kromě průběžných telefonických a e-mailových konzultací budeme na dotazy odpovídat i online prostřednictvím platformy Zoom, a to 8. 12. 2021 (link na Zoom) a 16. 12. 2021 (link na Zoomod 9:00 do 10:30 hod. Na tyto online konzultace není nutná registrace předem


Již nyní si můžete projít FAQ pro žadatele, které budou pravidelně zveřejňovány i na facebookovém profilu programu a v dalších newslettrech programu. 

 

Záznam z workshopu k projektové logice 21. 10. 2021

Záznam z webináře pro žadatele 22. 10. 2021

Žádost o základní granty - pracovní verze 2021
Příloha č. 3 - Prohlášení o partnerství 2021

Výzva Fondu bilaterální spolupráce

Nadace OSF za konsorcium programu Active Citizens Fund, vyhlásila dne 5. srpna 2019 výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální projekty v rámci Fondu bilaterální spolupráce. 

Díky Fondu mohou české neziskové organizace a organizace z dárcovských zemí získat grant na bilaterální projekty, jejichž cílem je rozvíjení a posilování spolupráce, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů.

Granty jsou určeny na financování bilaterálních aktivit a iniciativ ve spolupráci s organizací či s expertem z uvedených dárcovských zemí. Mohou navazovat na jiné granty udělené v rámci ACF, případně se vzájemně doplňovat. 

Podmínkou úspěšné grantové žádosti je proto spolupráce mezi organizací občanské společnosti v České republice a organizací z jednoho z dárcovských států. Parnera můžete najít například skrze databázi partnerských organizací.

Žádosti mohou být předkládány průběžně ode dne vyhlášení do 31. 8. 2023 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

Prezentace z webináře Proč a jak získat partnera z Norska či Islandu aneb výhody bilaterální spolupráce

Výzva Akční granty - zaměření 1, 2, 3

Každý, kdo se už více jak rok snaží nastartovat dění ve své komunitě nebo kdo ve svém okolí rozvíjí občanské aktivity a spolupráci, může od 15. 12. 2020 podat žádost o grant na lokální iniciativy či jednorázové místní akce. Cílem akčních grantů je nejen podpora občanské společnosti, ale také pomoc znevýhodněným skupinám i inspirace k aktivnímu občanství.

Výzva cílí na méně zkušené organizace, které mají chuť a energii získat nové zkušenosti s přípravou grantových žádostí a posílit tak svoji kapacitu. Zkušenosti s podáváním žádostí o grant tedy nejsou podmínkou, rozhodující je lokální působnost. Pro vyhodnocení toho, zda je organizace vhodným žadatelem, slouží jednoduchý dotazník, který naleznete v závěru tohoto dokumentu. Podmínkou pro podání žádosti je, že žadatel je registrován nejméně jeden rok jako nezisková organizace v České republice.

Podpořeny budou projekty, které reagují na aktuální potřeby a výzvy na místní úrovni a současně se zaměřují na:

 • Občanskou participaci, tj. zapojování občanů do plánování a rozhodování na úrovni obce a do aktivit ve veřejném prostoru
 • Advokační a watchdogové aktivity, tj. monitorování činnosti a rozhodování politiků a úředníků, obhajobu veřejných zájmů, boj proti korupci
 • Zmocnění znevýhodněných skupin, tj. vyšší zapojení znevýhodněných skupin do rozhodování o veřejných záležitostech a větší znalost veřejnosti o potřebách těchto skupin

Mrkněte na příběh organizace Aliterra – příjemce akčního grantu.


Akční granty ve výši od 1 000 do 3 000 eur budou rozděleny na projekty v délce 1–12 měsíců. Uzávěrka pro podání žádostí o grant je průběžná, vyhodnocují se vždy všechny žádosti podané do konce daného čtvrtletí (tj. podané do 23:59 hodin dne 31. 3. / 30. 6. / 30. 9. / 31. 12. daného roku), resp. do vyčerpání alokace na daný rok. První termín uzávěrky pro příjem žádostí o grant je 31. 3. 2021, poslední termín pro příjem žádostí je 30. 6. 2023. 

 

Žádá vaše organizace o první grant nebo nemáte s formulací projektové žádosti mnoho zkušenosti? Domluvme si přes formulář zde individuální konzultaci a můžeme spolu projít například Tabulku dopadů a řekneme si jak s ní pracovat.

Standartní konzultace pro zpracování žádostí jsou poskytovány e-mailem na konzultace@activecitizensfund.cz nebo telefonicky koordinátorkami programu po celou dobu trvání výzvy:

 • Veronika Řehořková: 226 227 736
 • Hana Slunská: 605 754 826
 • Khrystyna Verbytska: 226 227 710

Do předmětu e-mailu uveďte „Konzultace k akčním grantům“.

Žádost o akční grant v zaměření 1,2 a 3 - pracovní

Výsledky průběžných uzávěrek si stáhněte zde:

březen 2021

červen 2021

září 2021

Výzva Akční granty - zaměření 5 (Posílení neziskových organizací)

Potřebujete ve vaší organizaci zlepšit své znalosti a dovednosti v používání digitálních technologií? 

Požádejte si v průběžné výzvě o akční grant v přibližné výši 30–70 000 Kč (1 000 do 3 000 eur), a to na projekt v délce 1–12 měsíců. 

Smyslem výzvy je pomoci neziskovým organizacím digitalizovat se – tj. aby neziskové organizace:

a. cíleně a efektivněji používaly digitální nástroje pro svou práci, aktivity, služby;
b. více využívaly technologie pro nabídku svých služeb (tzv. civic tech), které umožní širší zapojení cílových skupin a dostupnost služeb;
c. více využívaly technologie jako nástroje pro aktivní občanství (tzv. civic tech), které umožní širší zapojení lidí do fungování a rozhodování obce, zlepší dostupnost úřadů apod.

Uzávěrka pro podání žádostí o grant je průběžná, v daném roce je stanoven pouze jeden termín – tzn. vyhodnocují se vždy všechny žádosti podané do 31. 5. daného roku (tj. podané do 23:59 hodin dne 31. 5. 2021, 31. 5. 2022 nebo 31. 5. 2023).

Žádost o akční grant v zaměření 5 - pracovní

Prohlédněte si i další dokumenty vztahující se k programu Active Citizens Fund:

Žadatelé

Oprávněnými žadateli o grant jsou nevládní neziskové organizace, které jsou právnickými osobami na území České republiky. Jedná se o spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy a účelová zařízení církví. Oprávněným žadatelem o grant může být také zájmové sdružení právnických osob, pokud všichni členové sdružení samostatně splňují podmínky oprávněnosti žadatele a jsou nestátními neziskovými organizacemi. Žadatel musí být přímo zodpovědný za realizaci projektu, na který žádá grant, nesmí vystupovat jen jako zprostředkovatel, či získaný grant dále přerozdělovat

Žadatel o systémový a základní grant musí splňovat podmínku alespoň dvouleté aktivní historie v době podání žádosti o grant. Žadatel o akční, matchingový a bilaterální grant musí splňovat podmínku alespoň jednoleté aktivní historie v době podání žádosti o grant. 

Každý příjemce může v rámci celého programu získat maximální podporu ve výši 125 000 eur. Do této částky se započítává schválená podpora ze všech grantových výzev, bez ohledu na to, zda žadatel získal grant jako hlavní realizátor či jako partner projektu. 

Žadatelé i partneři musí respektovat zásady lidské důstojnosti, svobodu, lidská práva a práva menšin, rovnost, demokracii a principy právního státu.  

Partneři projektu 

Oprávněnými partnery projektu jsou soukromé a veřejné subjekty, komerční, nekomerční i nevládní organizace, které jsou právnickými osobami na území / s působností na území České republiky, Norska, Lichtenštejnska, Islandu či další přijímající země EHP a Norských fondů (tj. Bulharsko, Estonsko, Kypr, Litva, Chorvatsko, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Řecko). Partnery dále mohou být jakékoliv neformální organizace, mezinárodní organizace nebo její orgán či agentura.

Partneři projektu mohou, ale nemusí čerpat část grantu. Musí však svými kroky v projektu sledovat stejný cíl a hodnoty. Partnerství nesmí mít formu subdodávek a role partnerů v projektu musí být odůvodněná.

Konsorcium

Přihlášení k newsletteru