Podpořené projekty

Za lepší a transparentnější odpadové hospodářství v Česku

Název příjemce ARNIKA-Program Toxické látky a odpady
Kraj realizace Praha
V ČR dlouhodobě existuje tlak průmyslové lobby na investování do dalších spaloven odpadů, místo do kapacit k udržitelnému hospodaření s odpady. To je však v rozporu s politikou…

Grassroots muži advokáti rovnosti žen a mužů

Název příjemce Otevřená společnost, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Česká společnost neřeší problém přetrvávající nerovnosti žen a mužů. Jednou z důležitých příčin problému jsou postoje většiny mužů, kteří zastávají důležité rozhodovací funkce.…

Česko restorativně

Název příjemce Institut pro restorativní justici, z.s.
Kraj realizace Praha
Projekt je zaměřen na posílení schopnosti profesních skupin úzce napojených na výkon trestní spravedlnosti v ČR efektivněji chránit a naplňovat lidská práva, na základě vědomého…

Aktivní občan – základ fungující společnosti

Název příjemce Awen Amenca z.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Pomocí projektu chceme zvýšit účast Romů v procesech plánování, řízení a monitoringu fungování samosprávy obce, zejména těch, které se týkají života a problémů jich samotných.…

Dobro na Sedmičce

Název příjemce Nadační fond, Agora 7
Kraj realizace Praha
Senioři se potýkají s problémy jako je sociální vyloučení, ztráta sebevědomí i pocitu užitečnosti aj. To vede mj. k jejich horšímu fyzickému i duševnímu zdraví. Proto v našich…

Obyčejní hrdinové - každý může přispět k ochraně klimatu

Název příjemce TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.
Kraj realizace Praha
Lidé v ČR se málo zapojují do ochrany klimatu. To platí i pro mladé lidi, kteří si sice přejí klima chránit, ale nevědí jak a nevěří si, že by svou činností něco zmohli. To chceme…

Mladí pro klima II

Název příjemce Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.
Kraj realizace Královehradecký
Rozšiřujeme projekt k aktivizaci, posílení a zapojení mladých do rozhodování při řešení klimatické změny a zvýšení akceptace jejich participace v rozhodování ze strany veřejné…

Senioři seniorům

Název příjemce Letokruh, z.ú.
Kraj realizace Praha
Projektem chceme podpořit princip rovnosti a nediskriminace seniorů v rychle stárnoucí společnosti, posílit jejich sebevědomí a prestiž, vytvořit podmínky pro aktivní stárnutí,…

Město patří všem

Název příjemce Nesedím, sousedím z.s.
Kraj realizace Praha
Projekt se zaměří na důležité, ale přesto stále nedostatečně řešené téma participace mládeže. Výzkumy ukazují, že participace umožňuje mládeži učit se zaujímat kritická stanoviska…

TRANSFORM - posílení činnosti organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Název příjemce EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Projekt je zaměřený na posílení činnosti organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. v oblasti kompetencí a připravenosti organizace na práci v online prostředí s cílem zefektivnit řízení,…

Dopad manuálního dobrovolnictví na rozvoj českých neziskovek

Název příjemce Tamjdem, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Mnoho neziskových organizací do své práce nedostatečně zapojuje dobrovolníky na pomoc s manuálními úkoly, a tím pomaleji dosahuje svého rozvoje a neefektivně nakládá se svými…

Férový lobbing

Název příjemce AVPO ČR, z.s.
Kraj realizace Praha
Cílem projektu je posílit neziskové organizace v prosazování zájmů - lobbingu. Díky aktivitám projektu se zvýší odborné kompetence pracovníků NNO v oblasti lobbingu, dojde k…

Lokální podpůrná síť – klíč k udržitelnosti organizace

Název příjemce Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí
Kraj realizace Královehradecký
Neziskové organizace v sociálních službách nemají stabilní financování, je velice nízká informovanost veřejnosti o službách a proto lidé mají předsudky, služby využívají pozdě,…

Systémové zavádění práce se sexualitou s využitím metody learning network.

Název příjemce Freya, z. s.
Kraj realizace Středočeský
Projekt má za cíl rozšíření znalostí u organizace Freya z. s. při práci se sexualitou a vztahy o metodu Learning network díky proškolení norskými partnery. Metoda pak bude využita…

Digitální Agora v Českém Brodě - strategické plánování se zapojením veřejnosti s využitím inovativních nástrojů včetně digitálních a šíření těchto postupů mezi další obce

Název příjemce Agora CE o.p.s.
Kraj realizace Středočeský
Přestože participace na místní úrovni je již zavedenou praxí, obce se potýkají s nezájmem obyvatel a samy nemají potřebné znalosti. V projektu tvorby strategického plánu Českého…

Rosteme společně na západě

Název příjemce Komunitní osvětové společenství z. s.
Kraj realizace Karlovarský
Navazující projekt na KOS ROSTE. Vzděláme členy KOS a další iniciátory změn z NNO v regionu, zvýšíme jejich osobní i personální kapacity. Posílíme postavení 4 NNO v regionu.…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Přihlášení k newsletteru