Projekty

 

SYSTÉMOVÉ GRANTY: Na výsledky systémových grantů se můžete podívat zde. Zveřejnili jsme také složení hodnoticích komisí. První projekty podpořené v rámci výzvy na systémové změny začneme financovat v březnu 2020. Výsledky k základním grantům zveřejníme v polovině března.

Také napjatě očekáváme žádosti o grant v rámci Fondu bilaterální spolupráce, kde jsme již podpořili jeden projekt.

Pokud vás zajímají projekty ze zahraničí, můžete se podívat, kdo získal podporu na Slovensku.

Za děti bez dluhů 2.0

Název příjemce TADY A TEĎ, o.p.s.
Kraj realizace Plzeňský
Dle dat Rejstříku zahájených exekucí bylo v ČR zahájeno desetitisíce exekucí na děti a mladé dospělé. Očekávaná novela NOZ a OSŘ přijatá v minulém roce měla nechvalnou raritu…

Advokační kampaň Pestré jídelny - za reformu školního stravování

Název příjemce NESEHNUTÍ Brno
Kraj realizace Jihomoravský
Pokrmy v českém školním stravování mají mnohdy nedostačující nutriční kvalitu, což má negativní dopad na zdraví dětí. Vést děti ke zdravým stravovacím návykům zůstává nevyužitým…

Za lepší a transparentnější odpadové hospodářství v Česku

Název příjemce ARNIKA-Program Toxické látky a odpady
Kraj realizace Praha
V ČR dlouhodobě existuje tlak průmyslové lobby na investování do dalších spaloven odpadů, místo do kapacit k udržitelnému hospodaření s odpady. To je však v rozporu s politikou…

Grassroots muži advokáti rovnosti žen a mužů

Název příjemce Otevřená společnost, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Česká společnost neřeší problém přetrvávající nerovnosti žen a mužů. Jednou z důležitých příčin problému jsou postoje většiny mužů, kteří zastávají důležité rozhodovací funkce.…

Lepší školy v obcích a městech

Název příjemce EDUin, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Zřizovatelé obecních škol jsou zapomenutou cílovou skupinou českého vzdělávání. Část z nich nemá vnitřní motivaci školu řešit nad rámec zaběhnuté praxe “topit a svitit”. Část…

Česko restorativně

Název příjemce Institut pro restorativní justici, z.s.
Kraj realizace Praha
Projekt je zaměřen na posílení schopnosti profesních skupin úzce napojených na výkon trestní spravedlnosti v ČR efektivněji chránit a naplňovat lidská práva, na základě vědomého…

Aktivní občan – základ fungující společnosti

Název příjemce Awen Amenca z.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Pomocí projektu chceme zvýšit účast Romů v procesech plánování, řízení a monitoringu fungování samosprávy obce, zejména těch, které se týkají života a problémů jich samotných.…

Dobro na Sedmičce

Název příjemce Nadační fond, Agora 7
Kraj realizace Praha
Senioři se potýkají s problémy jako je sociální vyloučení, ztráta sebevědomí i pocitu užitečnosti aj. To vede mj. k jejich horšímu fyzickému i duševnímu zdraví. Proto v našich…

Obyčejní hrdinové - každý může přispět k ochraně klimatu

Název příjemce TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.
Kraj realizace Praha
Lidé v ČR se málo zapojují do ochrany klimatu. To platí i pro mladé lidi, kteří si sice přejí klima chránit, ale nevědí jak a nevěří si, že by svou činností něco zmohli. To chceme…

Mladí pro klima II

Název příjemce Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.
Kraj realizace Královehradecký
Rozšiřujeme projekt k aktivizaci, posílení a zapojení mladých do rozhodování při řešení klimatické změny a zvýšení akceptace jejich participace v rozhodování ze strany veřejné…

Město patří všem

Název příjemce Nesedím, sousedím z.s.
Kraj realizace Praha
Projekt se zaměří na důležité, ale přesto stále nedostatečně řešené téma participace mládeže. Výzkumy ukazují, že participace umožňuje mládeži učit se zaujímat kritická stanoviska…

Senioři seniorům

Název příjemce Letokruh, z.ú.
Kraj realizace Praha
Projektem chceme podpořit princip rovnosti a nediskriminace seniorů v rychle stárnoucí společnosti, posílit jejich sebevědomí a prestiž, vytvořit podmínky pro aktivní stárnutí,…

TRANSFORM - posílení činnosti organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Název příjemce EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Projekt je zaměřený na posílení činnosti organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. v oblasti kompetencí a připravenosti organizace na práci v online prostředí s cílem zefektivnit řízení,…

Dopad manuálního dobrovolnictví na rozvoj českých neziskovek

Název příjemce Tamjdem, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Mnoho neziskových organizací do své práce nedostatečně zapojuje dobrovolníky na pomoc s manuálními úkoly, a tím pomaleji dosahuje svého rozvoje a neefektivně nakládá se svými…

Férový lobbing

Název příjemce AVPO ČR, z.s.
Kraj realizace Praha
Cílem projektu je posílit neziskové organizace v prosazování zájmů - lobbingu. Díky aktivitám projektu se zvýší odborné kompetence pracovníků NNO v oblasti lobbingu, dojde k…

Rosteme společně na západě

Název příjemce Komunitní osvětové společenství z. s.
Kraj realizace Karlovarský
Navazující projekt na KOS ROSTE. Vzděláme členy KOS a další iniciátory změn z NNO v regionu, zvýšíme jejich osobní i personální kapacity. Posílíme postavení 4 NNO v regionu.…

Přihlášení k newsletteru