Dosažení účinných opatření v zájmu ochrany přírody a krajiny ve vybraných správních řízeních, která porušují veřejný zájem

Období realizace 1. 6. 2021 - 31. 5. 2022
Udělená částka 3000 EUR
Název příjemce Okrašlovací spolek čelákovický
Kraj realizace Olomoucký
Anotace projektu
Cílem projektu je zefektivnit úspěšnost spolku v několika konkrétních správních řízeních ve prospěch ochrany zvláště chráněných druhů (dále jen ZCHD, dle zák. 114/1992 Sb.) coby veřejného zájmu. Členové spolku od roku 2017 zorganizovali tři odborné exkurze a kurzy v oblasti ve spolupráci s Českou botanickou společností, provedli desítky průzkumů v ploše asi 100 km2, vypracovali závěrečné zprávy a připomínky k ÚP. Začali se zapojovat do správních řízení, ve kterých hájí zájmy ochrany přírody. Prostředky budou použity na právní služby a povedou ke zlepšení nedostatečné správní činnosti úřadů.
Zaměření Advokační a watchdogové aktivity
Tématická oblast aktivní občanství
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru