Marcela Voděrková: V problematice, ve které se pohybujeme, jsou i drobné posuny vnímány jako ohromný kus cesty. A my s kolegy oslavujeme každý kousek úspěchu.

27. 2. 2024

Na konci března skončí projekt Mezi rodinami, kterému dala život pražská organizace Cestou necestou ve spolupráci s organizací Norsk Fosterhjemsforening. Jeho motto je velmi jednoduché a srozumitelné: „Pomáháme dětem, aby jim bylo doma dobře.“ Prostřednictvím rozvoje práce s biologickými rodiči dětí umístěných v pěstounské péči usiluje o zmocnění této znevýhodněné skupiny ke znovuzačlenění do společnosti, k sebeobhajobě rodičovských práv a k aktivnímu prosazování oprávněných zájmů. „Naše pozornost se soustředí zejména na podporu pozitivního vztahu dítěte a jeho biologického rodiče, na zprostředkování přínosného kontaktu, který citlivě zohledňuje aktuální situaci dítěte a jeho zájem,“ vysvětluje koordinátorka projektu Marcela Voděrková.

Heslo programu Active Citizens Fund zní S odvahou. K čemu je podle vás v dnešní společnosti zapotřebí odvaha?

Odvaha je, a vždy také byla, hnací silou inovací. Vede k prosazování změn a překonání stagnace. Představuje ochotu podívat se problému do očí a hledat nové přístupy k jeho řešení. Znamená převzít iniciativu a podstoupit riziko. Naopak nečinnost vůči nefunkčním jevům představuje nebezpečí a možnou eskalaci problémů do budoucna. A tomu je žádoucí předcházet.

Čím váš projekt přispívá k tomu, aby bylo v české společnosti více odvahy?

Náš projekt Mezi rodinami usiluje o změnu přístupu k pěstounské péči, aniž by znevážil existující praxi a úsilí. Vnímá pěstounskou péči jako institut na přechodnou dobu a dává pozornost obnovení či budování zdravého vztahu mezi dětmi a jejich biologickými rodiči v případech, kdy je to pro děti bezpečné a přínosné. Prostřednictvím cílené podpory se zaměřuje na zvyšování kompetencí a povzbuzení (pěstounů, biologických rodičů i dětí) ve vztahu k podpoře zdravého vztahu s rodiči, který je zásadní pro emoční a psychický vývoj dítěte. A to vyžaduje odvahu na všech stranách.

Co vám osobně přináší spolupráce na tomto projektu?

Potvrdila jsem si, že realizovat projekt vedoucí ke změně vždy vyžaduje jistý díl odvahy. Pro organizaci je zpravidla výzvou. Nese s sebou zvýšenou administrativní zátěž, nutnost vytvoření a nastavení nových procesů, připravenost být flexibilní a přizpůsobovat se změnám, které se mohou v průběhu realizace objevit. Nicméně úsilí přináší své ovoce. Je ale potřeba podotknout, že v problematice, ve které se pohybujeme, jsou i drobné posuny vnímány jako ohromný kus cesty. A my s kolegy oslavujeme každý kousek úspěchu.

Jak vnímáte roli občanského aktivismu v dnešní společnosti?

Vnímám, že občanský aktivismus hraje klíčovou roli v prosazování změn, ale také v ochraně hodnot a principů, které stojí za to chránit. Je strážcem lidských práv a důstojnosti. Vnímám jako důležité budovat tuto kulturu, která povzbuzuje občany k aktivní účasti a všímavosti k dění kolem sebe. K budování přesvědčení, že každý můžeme být nositeli dobré změny či k něčemu dobrému přispět.

Svých dětí se občas ptávám, jestli dnes udělaly něco pro někoho druhého, zda někoho potěšily? Může se jednat jen o drobnou výpomoc nebo třeba úsměv. Vnímám jako důležité podporovat jejich pozitivní činy a uznávat je, neboť to prohlubuje schopnost reflexe, rozvíjí empatii a zájem a v neposlední řadě posiluje jejich sebevědomí.

Jak se ve Vašem projektu odráží heslo S odvahou?

V rámci projektu vstupujeme do prostoru rodiny dítěte svěřeného do pěstounské péče, který tvoří děti, pěstouni i biologičtí rodiče. Vytváříme bezpečné prostředí pro otevřenou komunikaci a sdílení názorů tak, aby biologičtí rodiče našli odvahu měnit svoji tíživou situaci a byli schopni udržovat, případně opětovně budovat vztah se svými dětmi a realizovat s nimi přínosný kontakt. Současně oslovujeme pěstouny, aby se s odvahou podívali jinou optikou na vztah dětí a jejich biologických rodičů. Aby pracovali na zvyšování svých kompetencí ve vztahu k tématu biologické rodiny dítěte s cílem větší empatie a přijetí rodičů svěřených dětí jako základního předpokladu k jejich dobrému kontaktu, který je pro vývoj dítěte a chápání jeho identity zásadní. Projekt se dotýká také samotných dětí nejen svými důsledky, ale také aktivně, prostřednictvím posílení jejich schopnosti přiměřeně svému věku a svým schopnostem sdílet své potřeby a přání. V rámci sdílení zkušeností mezi odborníky je zmiňována odvaha jako klíčový prvek v procesu překonávání existujících předsudků a rezistencí a vytvoření nového paradigmatu pro péči o děti mimo vlastní rodinu.

Proč potřebujeme v České republice aktivní občany, kteří se zajímají o veřejné dění?

Máme-li být společností, která řeší své výzvy, potřebujeme aktivní občany, kteří se například nebojí být hlasem slabších.

Jak Váš projekt přispěje k tomu, aby se nám v Česku žilo lépe?

Jak již bylo uvedeno výše, projekt posiluje vztahy dětí v pěstounské péči s jejich biologickými rodiči a ochotu pěstounů tyto vztahy podporovat, což je zásadní pro psychické a emocionální zdraví těchto dětí. Kontakt s rodičem pomáhá dítěti lépe porozumět vlastní identitě a historii. Podporuje začlenění dítěte do širší rodinné a sociální sítě, vede k lepší sociální adaptaci, vyšší míře sebeúcty a pocitu sounáležitosti s komunitou. Naplňuje právo dítěte na spojení s biologickými rodiči, což je v souladu s mezinárodními standardy lidských práv a ochrany práv dítěte. Individuální pohoda a zdraví mají vliv na celkové zdraví a prosperitu společnosti.

 

Mezi rodinami – Cestou necestou, z.ú.

Mezi rodinami – Active Citizens Fund

Přihlášení k newsletteru