Metodika tréninkového zaměstnání

Základní metodou práce v tréninkovém procesu je rozhovor podle principů kontaktní práce a metoda motivačních rozhovorů. Princip kontaktní práce je nenucený rozhovor s klientem tady a teď na témata, co potřebuje, a do hloubky tématu, kterou zvládne a unese. Často se při něm používá technika aktivního naslouchání, mapování nebo zrcadlení. Metoda motivačních rozhovorů, jejíž autory jsou William R. Miller a Stephen Rollnick, vycházejí z přístupu zaměřeného na klienta (C. Rogers) a využívají při práci s klientem model nazývaný „kolo změny“. Tento model umožňuje citlivé mapování rozhodovacího procesu změny a práci s ambivalencí přínosů a ztrát při rozhodování a následné změně. Důležitou součástí této metody je práce s odpovědností za změnu a její udržení, která leží na zaměstnanci a nikoli na odborném pracovníkovi. Metoda motivačních rozhovorů využívá nedirektivního směřování klienta k žádoucím změnám a k zachování těchto změn. Tímto celostním přístupem umožňuje metoda motivačních rozhovorů pracovat a sjednotit přístup odborných pracovníků jak v oblasti pracovní, tak i v oblasti sociální. Další metodou práce v tréninkovém procesu je princip recovery. (Tento princip je překládán jako úzdrava nebo zotavení a je v českém kontextu nejvíce spjatý s fenoménem duševních poruch. V kontextu tréninkového zaměstnávání jej chápeme v širším kontextu jako proces zotavení se ze znevýhodnění, nejen v psychiatrickém významu.) Cílem procesu recovery (zotavení) je kvalitní život v běžném prostředí. Recovery přístup pracuje s tezí, že je možné žít kvalitní život i přes fakt duševního (či jiného) onemocnění či znevýhodnění. Princip recovery je do značné míry řízen samotným člověkem, je striktně individualizovaný, ukazuje respekt k člověku a posiluje jeho vlastní odpovědnost. Základním rysem metody je, že podpora v tomto procesu stojí na partnerské spolupráci: „Jak tě mohu podpořit v tom, co ty chceš?“

Projekt: Tréninkové zaměstnávání: práce a stabilita

Organizace: Česká asociace streetwork o.p.s.

Ke stažení: metodika RestartShop

Přihlášení k newsletteru