Povinná publicita – kde najít vše potřebné

3. 10. 2023

Všichni příjemci grantů musí podpořenému projektu zabezpečit publicitu a zajistit informovanost o podpoře z Fondů EHP a Norska. Podpora z Fondů EHP a Norska v rámci programu Active Citizens Fund prostřednictvím konsorcia tvořeného Nadací OSF, Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové a Skautského institutu musí být zdůrazněna během všech činností spojených s realizací projektu, tzn. při jeho zahájení, v průběhu realizace i při jakékoli prezentaci projektu a jeho výstupů, například v médiích, na internetu, v interních a výročních zprávách, během konferencí, seminářů apod. Povinnosti ohledně publicity projektu se vztahují jak na příjemce, tak na všechny partnery projektu (finanční i nefinanční). Všechny informační a PR materiály podpořeného projektu musejí být v souladu s Grafickým manuálem programu Active Citizens Fund, který podrobně specifikuje technické požadavky na použití grafických prvků na plakátech, v publikacích, na webových stránkách, v dalších audiovizuálních materiálech atd.

Kde najít informace k povinné publicitě:

Rozcestník na webu Active Citizens Fund

Příjemce grantu má následující povinnosti:

 • zpracovat komunikační plán (s výjimkou pro akční granty), a to do data stanoveného grantovou smlouvou, a realizovat všechny v něm uvedené aktivity
 • zrealizovat informační/propagační akce zaměřené na informování o průběhu a výsledcích projektu
 • zajistit webovou (pod)stránku / webové stránky projektu NEBO profil na sociálních sítích (v případě akčních grantů)
 • zajistit umístění log a povinných sdělení na výstupech a materiálech projektu (viz. Grafický manuál)
 • zajistit vizibilitu Fondů EHP a Norska / programu Active Citizens Fund a členů konsorcia (DŮLEŽITÉ – sekce 7.2 Příručky pro příjemce): tzn. zajistit umístění základního sdělení o podpoře v ČJ a AJ do daného výstupu společně s logy.
 • informovat programový tým o významných akcích a informačních aktivitách projektu (konference, semináře, prezentace výstupů apod.) s dostatečným předstihem, nejpozději však 15 dní před konáním akce (v případě tiskových konferencí a tiskových zpráv nejpozději 3 dny před jejich konáním) tak, aby o nich mohla nadace dále informovat prostřednictvím svých komunikačních kanálů a aby se její zástupce mohl akce zúčastnit.


Příklady správné publicity na webech příjemců: 


Webové stránky a profily na sociálních sítích

 • WEBOVÁ STRÁNKA MUSÍ OBSAHOVAT NÁSLEDUJÍCÍ:
  • údaje o projektu
  • informace o dění v projektu – jak postupuje a jaké přináší výsledky
  • (je-li relevantní) údaje o spolupráci s organizacemi z dárcovských zemí
  • (je-li relevantní) fotodokumentaci
  • kontaktní údaje
  • loga programu Active Citizens Fund (resp. Fondů EHP a Norska) a loga konsorcia s příslušnými odkazy na webové stránky programu a základní sdělení programu
  • na webu/stránce musí být uvedené informace v češtině i angličtině
 • PROFIL NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH MUSÍ OBSAHOVAT:
  • o co v projektu jde, kontakt na osobu, která projekt vede, povinnou větu publicity v českém i anglickém jazyce (tu uveďte např. v části “informace”) – viz. Příručka pro příjemce
  • úvodní foto související s projektem, které obsahuje logolink programu.
  • při zveřejňování událostí vkládáte hashtag #sodvahou.
  • samostatný profil projektu na sociálních sítích musí zůstat dostupný i po skončení realizace projektu

 

Sekce k povinné publicitě ve videu (9:50-11:30)

V případě, že si nejste jisti nebo si nevíte rady, rádi pomůžeme a vše zkonzultujeme. Kontakty na členky konsorcia najdete v záložce „Kontakt„. Kontaktní osoba pro PR programu je Markéta Prokeš Wittichová (m: +420 720 952 464, e: marketa.prokes@osf.cz).

Přihlášení k newsletteru