PORT: První komplexní centrum pro oběti sexuálního násilí v Česku

18. 12. 2023

Maják naděje pro oběti sexuálního násilí – tak nazval nové centrum organizace proFem Fredrik Mjell při výročním zasedání EHP a Norských fondů v Praze. Listopadové návštěvy se zúčastnili zástupci z Norska, Islandu, Lichtenštejnska; zástupci z Financial Mechanism Office v Bruselu či Národního kontaktního místa pro Norské fondy v Praze. Téma boje proti násilí na ženách bylo a je prioritou Norských fondů. Podle zástupkyň organizace proFem byla podpora Norských fondů a programu Active Citizens Fund naprosto klíčová pro vznik centra, které nazývají PORT.

Od roku 1994 fungoval proFem jako poradenské centrum a hrál zásadní roli při posilování ženských organizací v České republice. Dnes poskytuje právní a sociální poradenství, advokační činnost a vzdělává (odbornou) veřejnost v oblasti prevence genderově podmíněného násilí. Krok směrem k prvnímu specializovanému centru pro oběti sexuálního násilí udělal proFem před třemi lety. Znamená to zásadní změnu ve fungování organizace, zároveň půjde v České republice o zcela unikátní komplexní službu, které je milníkem v plnění standardů Rady Evropy. PORT bude nabízet komplexní soubor specializovaných služeb – od právního poradenství, přes lékařské vyšetření a psychologickou pomoc, po podporu v trestně-právním řízení, spolupráci s policií či krizovou možností ubytování v případě ohrožení na životě.

Ve spolupráci s Crisis and incest center ve Fredrikstadu v Norsku zajistily zástupkyně organizace proFem obětem sexuálního násilí nejvyšší možnou podporu, aby zamezily riziku vzniku dalšího traumatu. „Jedinečnost spočívá v tom, že všechny služby jsou na jednom místě. Snižuje se tak bariéra ve využívání návazných služeb. Už jen samotná návštěva policie může být velkou bariérou při nahlašování sexuálního násilí. Umožňujeme, aby v centru proběhl nejen samotný výslech, ale taky sběr genetického materiálu pro trestní řízení, který bezpečně uchováváme po dobu 3 měsíců, vyšetření doktorem a sezení s psychologem,“ vysvětluje Jitka Poláková, ředitelka proFem.

proFem současně vede zásadní osvětovou kampaň, jejímž cílem je vyvrátit mýty a stereotypy o sexuálním násilí v české společnosti. Součástí kampaně je vzdělávací výstava zaměřená na prevenci a změnu postoje veřejnosti.

Inovativním přístupem ke společenské změně
Strategický posun proFem směrem k přímé intervenci vznikl jako reakce na rozšíření a nárůst hlášených případů genderově podmíněného násilí v České republice. Organizace je zároveň aktivní v prosazování systémových změn a legislativních reforem, jako je zavedení pojmu domácího násilí do českého trestního práva. Mnohostranné služby zahrnují obětem domácího a sexuálního násilí důvěrné poradenství, intervenční centra a krizovou intervenci a nabízí tak podporu těm, kteří ji potřebují.

Program EHP a Norských fondů Active Citizens Fund podpořil inovativní přístup proFemu – jejich vzdělávací a osvětové kampaně proti stereotypům sexuálního násilí, zřízení specializovaného centra pro oběti sexuálního násilí a vytvoření platformy pro pomoc obětem.

Program Active Citizens Fund podporuje spoustu skvělých organizací a projektů. Jedním z příkladů je právě proFem a jeho služby. Jsem ráda, že můžeme být u otevření centra a podpořit další rozvoj této unikátní organizace a jejích aktivit,“ říká programová koordinátorka Jitka Štefková z Nadace OSF.

Domácí a sexuální násilí nezná hranice
Boj proti domácímu a sexuálnímu násilí překračuje hranice států. Mezinárodní spolupráce proFem, jako například studijní cesta na Island a partnerství se Stígamót (islandské centrum pro oběti sexuálního násilí), stejně jako spolupráce a návštěva Dixi Ressurssenter v Norsku, rozšířily jejich odborné znalosti v oblasti pomoci obětem sexuálního násilí. Sdílením znalostí, zdrojů a osvědčených postupů s organizacemi v různých zemích proFem nejen obohacuje své vlastní přístupy, ale také přispívá k širší, globální, strategii boje proti domácímu násilí.

„Podpora z EHP a Norských fondů umožnila založení prvního komplexního centra pro oběti a pozůstalé po obětech sexuálního násilí, posílení mezioborové spolupráce a podporu citlivější a méně předpojaté společnosti. Tento vývoj je důležitým krokem ke zlepšení celkového systému podpory obětí sexuálního a domácího násilí a bez EHP a Norských fondů bychom toho nebyli schopni dosáhnout,“ říká Poláková. Za svou práci získala organizace proFem významné evropské uznání – ocenění REGIOSTARS.

Článek v si v anglickém originále můžete přečíst na stránkách EHP a Norských fondů

Přihlášení k newsletteru