Kateřina Mravčíková: I přes pokroky, které se nám daří dosahovat, jsme stále na začátku cesty

8. 1. 2024

V roce 2020 žilo v České republice v sociálním a zdravotním znevýhodnění asi 45 tisíc osob problémově užívajících drogy převážně ve věku 25-35 let. Programy, které zvyšují kompetence uživatelů drog a využívají vzájemné podpory členů komunit (tzv. horizontální participace), nejsou u nás využívány dostatečně a systémově. Práci s uživateli návykových látek může sociálním pracovníkům komplikovat celá řada překážek, a to jak ze strany klientů, tak služeb. „S řešením tohoto problému přichází projekt Společnosti Podané ruce Podpora participace osob s žitou zkušeností do adiktologických služeb. Ten využívá potenciál lidí, kteří mají sami s užíváním návykových látek zkušenosti,“ uvádí koordinátorka projektu Kateřina Mravčíková.

Heslo programu Active Citizens Fund zní S odvahou. K čemu je podle vás v dnešní společnosti zapotřebí odvaha?

Definic odvahy existuje mnoho. Konkrétně „občanskou odvahu“ definoval výstižně Gerd Meyer (2014, Mut und Zivilcourage. Grundlagen und gesellschaftliche Praxis) takto: „Občanská odvaha znamená: ozvat se tam, kde ostatní mlčí; plavat proti proudu; chodit vzpřímeně tam, kde se ostatní krčí; zasahovat tam, kde ostatní čekají; stát při sobě, bránit se, postavit se za druhé, i přesto že hrozí nevýhody“.

Odvaha občanů je zásadní pro fungování demokratické společnosti. Odvaha občanů (a další jako lidská práva, svoboda, aktivizmus atd.) byla v Československu po dobu fungování komunistické diktatury, tj. více než čtyřicet let, systematicky potlačována. Po pádu totalitního režimu se zrodila demokracie, která je ve srovnání se západními demokraciemi stále mladá a velice křehká. Demokracie není samozřejmost. Proto naše společnost potřebuje odvážné, angažované občany, kteří ji budou chránit, rozvíjet a posilovat.

Čím váš projekt přispívá k tomu, aby bylo v české společnosti více odvahy?

Projekt Podpora participace osob s žitou zkušeností do adiktologických služeb byl zaměřen na zmocnění lidí se zkušeností s užíváním návykových látek. Aktivity projektu podpořily motivaci cílové skupiny, která se aktivizovala a podnikla konkrétní kroky k založení vlastní (ex)uživatelské unie – Unie Lidí se Zkušeností se Závislostí, z. s.

Co vám osobně přináší spolupráce na tomto projektu?

Aktivity projektu potvrdily, že i přes řadu bariér jsou lidé s žitou zkušeností s návykovými látkami, pokud mají možnost, schopni osobního i profesního růstu, posunu na cestě vlastního zotavení i plnohodnotného zapojení do společnosti.

Jak vnímáte roli občanského aktivismu v dnešní společnosti?

Téma občanského aktivismu je poměrně obsáhlé. Z mého osobního pohledu a velmi zkráceně je aktivizmus jako vyjadřování postojů občanů k veřejnému dění důležitý pro otevírání nových, zejména politicky nebo společensky nepopulárních témat. Přispívá ke zvyšování informovanosti širší veřejnosti a transparentnosti dění ve společnosti.

Jak se ve Vašem projektu odráží heslo S odvahou?

Zástupci cílové skupiny projektu (lidé se zkušeností s užíváním návykových látek) dokázali vystoupit z anonymity a postavit se do čela nově vzniklé Unie Lidí se Zkušeností se Závislostí, z. s., tj. organizace, která se stala „hlasem“ lidí s žitou zkušeností, která přispívá nejen k jejich úzdravě a plnohodnotnému zapojení do společnosti, ale rovněž k jejich destigmatizaci a k destigmatizaci problematiky závislostí jako takové.

Proč potřebujeme v České republice aktivní občany, kteří se zajímají o veřejné dění?

Námi realizovaný projekt Podpora participace osob s žitou zkušeností do adiktologických služeb byl zaměřen na zmocnění lidí se zkušeností s užíváním návykových látek. V rámci České republiky nejsou i přes svůj obrovský potenciál participativní metody práce v pomáhajících službách využívány dostatečně a systémově. Výhledově předpokládáme také výraznější zapojení lidí s žitou zkušeností do tvorby racionální politiky v oblasti závislostí, a to prostřednictvím Unie Lidí se Zkušeností se Závislostí.

Jak Váš projekt přispěje k tomu, aby se nám v Česku žilo lépe?

Aktivity projektu pomohly k rozvoji participativních metod práce s využitím potenciálu lidí s žitou zkušeností. Společnost Podané ruce, která projekt realizovala, v souladu se svým zaměřením, vždy byla, je a bude otevřená inovativním metodám práce s cílovou skupinou – uživatelům psychoaktivních látek.
I přes pokroky, které se nám daří dosahovat, jsme stále na začátku cesty. Proto budeme i nadále směřovat naše aktivity ke zvyšování osvěty a informovanosti odborné i širší veřejnosti, které mohou přispět ke změnám přístupu a k destigmatizaci cílové skupiny i k destigmatizaci v oblasti závislostí obecně.

Podané ruce – Podpora participace osob s žitou zkušeností do adiktologických služeb.

 

Přihlášení k newsletteru