Kateřina Kilianová: Lze upustit od binárního vidění světa

8. 9. 2020

Projekt WITH YOU*TH na cestě k aktivnímu občanství si klade za cíl prosadit genderovou rovnost jako součást výchovy k demokratické kultuře a rovnosti všech lidí. V rámci projektu vzniká odborná vzdělávací platforma, která usiluje o prosazování principů genderové rovnosti v občanském vzdělávání ve strategických dokumentech. Jeho součástí je také kampaň za posilování aktivního občanství realizovaná mládeží, a sociologický výzkum potřeb mladých lidí. „Je důležité mladým lidem nabídnout bezpečné prostředí a společně hledat odpovědi na otázky, se kterými si často sami neví rady,“ říká v rozhovoru Kateřina Kilianová z brněnské organizace NESEHNUTÍ, která za projektem stojí.

Vybavíte si nějaký příběh nebo situaci, při které někdo z vaší organizace (nebo celá organizace) musel projevit odvahu?
Organizace NESEHNUTÍ dlouhodobě projevuje odvahu svým nasazením v oblastech ochrany lidských práv, boje za udržitelnost a zachování života na zemi pro všechny živočišné druhy, odstraňováním nerovností a usilováním o sociální spravedlnost. Nemyslím, že je přehnané říct o těchto tématech, že jsou nepopulární, a často vnímána jako kontroverzní. Snahy o změnu se tak mohou zdát marným bojem a plýtváním energií. Navzdory tomu nepolevujeme.

Jak se ve Vašem projektu odráží heslo „S odvahou“?
Snažíme se ve společnosti, která se kloní ke spíše tradičnějšímu chápání společenských rolí ukazovat, že to jde i jinak. Ukazujeme, že lze upustit od binárního vidění světa, kde jsou lidé rozděleni podle tvaru genitálií do dvou skupin, které jim předurčí celý život. Aktivizujeme mladé lidi, aby se nebáli použít svůj hlas a aby ve veřejném prostoru zazněly jejich názory a potřeby, které pociťují při budování a prozkoumávání své genderové identity i při budování světa, ve kterém jednou budou žít.

Jak projevuje odvahu cílová skupina Vašeho projektu?
Mladí lidé, kteří se narodili do dnešního světa, čelí výzvám, které generacím před nimi připadaly jako utopistické vize. Hledání vlastních cest a nacházení způsobů žití v současném světě vyžaduje odvahu. Navigování své vlastní identity je v současné době komplexním a náročným procesem, při kterém mladí lidé prozkoumávají, co chtějí a kam směřují a na základě těchto zjištění si volí jednu či několik z možných cest, které jsou jim nabízeny. Tyto cesty jsou ale navzájem různě propojeny, mění se v čase a jsou fluidní a někdy hůře uchopitelné. Proto je důležité mladým lidem nabídnout bezpečné prostředí a společně hledat odpovědi na otázky, se kterými si často sami neví rady. Nalézání vlastní, nejen genderové, identity, ale i odpovědí na tyto otázky, které mohou každého z nás, jakkoliv dospělého, postavit do role pochybujícího a tázájícího, se tak stává výzvou pro každého z nás a vyžaduje notnou dávku odvahy.

Proč potřebujeme v České republice aktivní občany, kteří se zajímají o veřejné dění?
Žijeme ve společenství, veřejné věci se dotýkají každého z nás, proto je důležité, aby se každý dle svých možností mohl zapojovat do rozhodování a spravování veřejných věcí. Je nutné, aby každý z nás aktivně hájil a komunikoval zájmy a potřeby občanů a občanek, aby se naše společnost mohla vyvíjet a směřovat dále. Chceme a potřebujeme hájit (nejenom své) zájmy, aby byly zohledněny při důležitých rozhodovacích procesech, které mohou ovlivňovat fungování a směřování celé společnosti.

Jak Váš projekt přispěje k tomu, aby se nám v Česku žilo lépe?
Statistiky ukazují, že společnosti, které mají vyšší procento rovnosti mezi pohlavími, jsou dlouhodobě také šťastnější. Mladí lidé jsou hybnou silou zítřka. Pokud se již dnes budeme s mladými lidmi bavit o tom, jak se cítí v genderových rolích, které jim společnost nabízí, budeme v nich podporovat kritickou reflexi těchto rolí a pomůžeme jim lépe prozkoumávat jejich opravdové potřeby týkající se jejich genderové identity, můžeme tak společně budovat
svobodnější a šťastnější svět, a zároveň jim dáme nástroje, které jim umožní lépe chápat a reflektovat dynamiku dnešního komplexního a proměnlivého světa.

Přihlášení k newsletteru