Aktuální výzvy programu

Výzva Fondu bilaterální spolupráce

Nadace OSF za konsorcium programu Active Citizens Fund, vyhlásila dne 5. srpna 2019 výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální projekty v rámci Fondu bilaterální spolupráce. 

Díky Fondu mohou české neziskové organizace a organizace z dárcovských zemí získat grant na bilaterální projekty, jejichž cílem je rozvíjení a posilování spolupráce, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů.

Granty jsou určeny na financování bilaterálních aktivit a iniciativ ve spolupráci s organizací či s expertem z uvedených dárcovských zemí. Mohou navazovat na jiné granty udělené v rámci ACF, případně se vzájemně doplňovat. 

Podmínkou úspěšné grantové žádosti je proto spolupráce mezi organizací občanské společnosti v České republice a organizací z jednoho z dárcovských států. Parnera můžete najít například skrze databázi partnerských organizací.

Žádosti mohou být předkládány průběžně ode dne vyhlášení do 31. 8. 2023 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

Prohlédněte si i další dokumenty vztahující se k programu Active Citizens Fund:

Žadatelé

Oprávněnými žadateli o grant jsou nevládní neziskové organizace, které jsou právnickými osobami na území České republiky. Jedná se o spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy a účelová zařízení církví. Oprávněným žadatelem o grant může být také zájmové sdružení právnických osob, pokud všichni členové sdružení samostatně splňují podmínky oprávněnosti žadatele a jsou nestátními neziskovými organizacemi. Žadatel musí být přímo zodpovědný za realizaci projektu, na který žádá grant, nesmí vystupovat jen jako zprostředkovatel, či získaný grant dále přerozdělovat

Žadatel o systémový a základní grant musí splňovat podmínku alespoň dvouleté aktivní historie v době podání žádosti o grant. Žadatel o akční, matchingový a bilaterální grant musí splňovat podmínku alespoň jednoleté aktivní historie v době podání žádosti o grant. 

Každý příjemce může v rámci celého programu získat maximální podporu ve výši 125 000 eur. Do této částky se započítává schválená podpora ze všech grantových výzev, bez ohledu na to, zda žadatel získal grant jako hlavní realizátor či jako partner projektu. 

Žadatelé i partneři musí respektovat zásady lidské důstojnosti, svobodu, lidská práva a práva menšin, rovnost, demokracii a principy právního státu.  

Partneři projektu 

Oprávněnými partnery projektu jsou soukromé a veřejné subjekty, komerční, nekomerční i nevládní organizace, které jsou právnickými osobami na území / s působností na území České republiky, Norska, Lichtenštejnska, Islandu či další přijímající země EHP a Norských fondů (tj. Bulharsko, Estonsko, Kypr, Litva, Chorvatsko, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Řecko). Partnery dále mohou být jakékoliv neformální organizace, mezinárodní organizace nebo její orgán či agentura.

Partneři projektu mohou, ale nemusí čerpat část grantu. Musí však svými kroky v projektu sledovat stejný cíl a hodnoty. Partnerství nesmí mít formu subdodávek a role partnerů v projektu musí být odůvodněná.

Další výzvy

Grantovou výzvu na druhé kolo základních grantů plánujeme vypsat v roce 2021. Grantové výzvy na matchingové a akční granty vypíšeme v následujících měsících.

Konsorcium

Přihlášení k newsletteru